Питання до самоконтролю до теми 6

  1. Що таке "виробничий потенціал підприємства"?
  2. Назвіть і охарактеризуйте складові виробничого потенціалу підприємства.
  3. У чому полягає призначення діагностики виробничого потенціалу підприємства?
  4. Опишіть порядок здійснення діагностики виробничого потенціалу підприємства.
  5. Що таке "кругообіг оборотних коштів підприємства"?
  6. Які стадії прийнято виділяти у кругообігу оборотних коштів підприємства?
  7. Що таке "коефіцієнт оборотності"?
  8. Що таке "період обороту"?
  9. У чому полягає важливість порівняння періодів обороту дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства?
  10. У чому полягає важливість порівняння періодів обороту необоротних активів і власного капіталу підприємства?
Last modified: Tuesday, 24 July 2018, 2:28 PM