Завдання до теми 1

Завдання 1. Дайте відповіді на тестові питання.

1. Економічна діагностика - це …

а) аналіз фінансового стану підприємства;

б) процес визначення кризових явищ у діяльності підприємства;

в) різновид економічного аналізу;

г) усі відповіді вірні.

2. Фінансовий стан підприємства характеризується …

а) мірою забезпечення підприємства фінансовими ресурсами;

б) раціональністю використання підприємством фінансових ресурсів;

в) своєчасністю розрахунків підприємства за борговими зобов’язаннями;

г) усі відповіді вірні.

3. До зовнішніх чинників, які здійснюють вплив на фінансовий стан підприємства, належать:

а) ефективність організації виробничого процесу;

б) кон’юнктура ринку;

в) економічна політика держави;

г) кваліфікація управлінського персоналу.

4. До внутрішніх чинників, які здійснюють вплив на фінансовий стан підприємства, належать:

а) економічні умови господарювання;

б) конкурентоспроможність продукції;

в) ефективність організації постачання та збуту;

г) податкова політика держави.

5. За рівнем об’єкта діагностики виділяють:

а) глобальну діагностику;

б) макродіагностику;

в) мезодіагностику;

г) мікродіагностику.

6. За часовим діапазоном дослідження виділяють:

а) стратегічну діагностику;

б) оперативну діагностику;

в) ретроспективну діагностику;

г) усі відповіді вірні.

7. До зовнішньої економічної діагностики відносяться:

а) фінансова діагностика;

б) діагностика конкурентоспроможності продукції;

в) діагностика економічної безпеки підприємства;

г) діагностика ймовірності банкрутства підприємства.

8. До внутрішньої економічної діагностики відносяться:

а) фінансова діагностика;

б) діагностика конкурентоспроможності продукції;

в) діагностика економічної безпеки підприємства;

г) діагностика ймовірності банкрутства підприємства.

9. Діагностика економічної безпеки підприємства відноситься до …

а) фінансової діагностики;

б) стратегічної діагностики;

в) корпоративної діагностики;

г) усі відповіді вірні.

10. Експрес-діагностика майна підприємства відноситься до …

а) фінансової діагностики;

б) стратегічної діагностики;

в) корпоративної діагностики;

г) усі відповіді вірні.

11. Діагностика конкурентного середовища відноситься до …

а) фінансової діагностики;

б) стратегічної діагностики;

в) корпоративної діагностики;

г) усі відповіді вірні.

12. Діагностика виробничого потенціалу підприємства відноситься до …

а) фінансової діагностики;

б) стратегічної діагностики;

в) корпоративної діагностики;

г) усі відповіді вірні.

13. Управлінська діагностика відноситься до …

а) фінансової діагностики;

б) стратегічної діагностики;

в) корпоративної діагностики;

г) усі відповіді вірні.

14. Діагностика конкурентоспроможності підприємства відноситься до …

а) фінансової діагностики;

б) стратегічної діагностики;

в) корпоративної діагностики;

г) усі відповіді вірні.

15. Внутрішніми користувачами результатами економічної діагностики є:

а) керівництво підприємства;

б) інвестори;

в) кредитори;

г) працівники підприємства.

16. Зовнішніми користувачами результатами економічної діагностики є:

а) державні установи;

б) клієнти;

в) органи статистики;

г) ЗМІ.

17. Використання оптимальної кількості показників і методів діагностики - це …

а) принцип рейтингової оцінки;

б) принцип практичної значущості діагностичних оцінок;

в) принцип розумної достатності;

г) принцип безперервності діагностики.

18. Використання діагностичних оцінок для прийняття управлінських рішень - це …

а) принцип рейтингової оцінки;

б) принцип практичної значущості діагностичних оцінок;

в) принцип розумної достатності;

г) принцип безперервності діагностики.

19. Обов’язковість діагностичної оцінки соціальних явищ і трудового колективу - це …

а) принцип безперервності діагностики;

б) принцип зіставлення;

в) принцип розумної достатності;

г) принцип сполучення між економічною ефективністю та соціальною справедливістю.

20. Порівняння із середньогалузевими показниками - це …

а) принцип рейтингової оцінки;

б) принцип практичної значущості діагностичних оцінок;

в) принцип розумної достатності;

г) принцип безперервності діагностики.

21. Містить інформацію про активи підприємства та джерела їх формування така форма фінансової звітності:

а) форма 1 - «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

б) форма 2 - «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

в) форма 3 - «Звіт про рух грошових коштів»;

г) форма 4 - «Звіт про власний капітал».

22. Містить інформацію про доходи, витрати, прибутки та збитки підприємства така форма фінансової звітності:

а) форма 1 - «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

б) форма 2 - «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

в) форма 3 - «Звіт про рух грошових коштів»;

г) форма 4 - «Звіт про власний капітал».

23. Містить інформацію про вхідні та вихідні грошові потоки підприємства така форма фінансової звітності:

а) форма 1 - «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

б) форма 2 - «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

в) форма 3 - «Звіт про рух грошових коштів»;

г) форма 4 - «Звіт про власний капітал».

24. Співставлення досягнутих показників із кількісно визначеними нормативними або еталонними показниками - це …

а) розрахунковий метод діагностування;

б) експертний метод діагностування;

в) порівняльний метод діагностування;

г) інструментальний метод діагностування.

25. Передбачає математичну обробку масивів даних або вибірок …

а) розрахунковий метод діагностування;

б) експертний метод діагностування;

в) порівняльний метод діагностування;

г) інструментальний метод діагностування.

26. Дає оцінку абсолютним і відносним відхиленням за окремими статтями та розділами фінансових звітів …

а) горизонтальний аналіз;

б) вертикальний аналіз;

в) коефіцієнтний аналіз;

г) трендовий аналіз.

27. Дає оцінку структурі окремих статей і розділів фінансових звітів …

а) горизонтальний аналіз;

б) вертикальний аналіз;

в) коефіцієнтний аналіз;

г) трендовий аналіз.

28. Дає оцінку основним тенденціям динаміки показників окремих статей і розділів фінансових звітів …

а) горизонтальний аналіз;

б) вертикальний аналіз;

в) коефіцієнтний аналіз;

г) трендовий аналіз.

29. Дає оцінку співвідношенням між окремими показниками певного фінансового звіту або показниками з різних форм фінансової звітності …

а) горизонтальний аналіз;

б) вертикальний аналіз;

в) коефіцієнтний аналіз;

г) трендовий аналіз.

30. В залежності від особливостей оцінюваних явищ, операцій, процесів виділяють такі види показників, що використовуються в економічній діагностиці:

а) якісні;

б) кількісні;

в) абсолютні;

г) відносні.