Метою навчальної дисципліни є теоретична та практична підготовка магістрів в галузі економіки на рівні професійних вимог зі спеціальності щодо реалізації комплексного підходу до аналітичної оцінки економічної і фінансової діяльності сучасного підприємства.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи діагностики результативності господарської діяльності та визначення фінансової стійкості підприємства.

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у формуванні у студентів сукупності знань, навичок та уявлень щодо предмету дисципліни.

По завершені вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

види та призначення економічної діагностики; інформаційну базу та інструментарій економічної діагностики; методику опрацювання бухгалтерської звітності для цілей економічної діагностики; рівні та співвідношення граничних значень показників діяльності підприємства, що обумовлюють його фінансову стійкість і платоспроможність; сутність діагностики формування, розподілу і використання ресурсів підприємства; основи оцінки конкурентного середовища і конкурентоспроможності підприємства; засади діагностики рівня економічної безпеки і корпоративної культури підприємства.

вміти:

агрегувати бухгалтерсько-фінансову звітність підприємства; коректно застосовувати методологію економічної діагностики; досліджувати зовнішні і внутрішні чинники фінансової стійкості підприємства; виконувати комплексну діагностику фінансово-економічної діяльності підприємства (експрес-діагностику, діагностику структури майна та джерел його фінансування, управлінську діагностику, фінансову діагностику, діагностику виробничого потенціалу підприємства, діагностику економічної безпеки підприємства, діагностику конкурентного середовища та конкурентоспроможності підприємства, діагностику корпоративної культури підприємства тощо) для цілей тактичного та стратегічного управління розвитком підприємства.