Програма вивчення навчальної дисципліни “Ділове адміністрування. Менеджмент організації” складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки магістра спеціальності 073 «Менеджмент». 

Метою вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів – майбутніх менеджерів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та практики результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення.