Навчальна дисципліна «Проектний аналіз» належить до циклу нормативних навчальних дисциплін економічної підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у здобутті майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формуванні у студентів компетентностей щодо аналізу проектних рішень, розробки та обґрунтування інвестиційних проектів для задоволення суспільних та особистих потреб в умовах обмеженості ресурсів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія аналізу та обґрунтування інвестиційних проектів на підприємстві.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є вивчення основних концепцій, понять методів і підходів, які використовуються у світовій практиці при аналізі проектних рішень; набуття навичок використання інструментарію проектного аналізу; оволодіння процедурами аналізу, порівняння та обґрунтування вибору проектів; оцінювання проектів щодо маркетингової, технологічної, економічної, соціальної та інституціональної життєздатності, фінансової та економічної привабливості.