Мета вивчення навчальної  дисципліни – підготовка фахівців в галузі екології, можливість використання набутих знань у майбутній професійній діяльності.

Знати: типи іонізуючих випромінювань, джерела радіоактивності; одиниці радіоактивності і доз радіації; особливості позитивних і негативних сторін ядерної енергетики; методи захисту від радіації і методи вимірювання рівня радіоактивної забрудненості; основні форми дії іонізуючого випромінювання на живі структури різного ступеню організації; особливості протікання радіаційних синдромів і променевої хвороби людини; основні ефекти опромінювання і його віддалені наслідки; методи прискорення виведення радіонуклідів із організму; сучасні концепції і принципи екологічного нормування дії іонізуючого випромінювання.

Вміти: самостійно визначати ступінь радіоактивної забрудненості навколишнього середовища і величину дози опромінювання організмів, визначати ступінь біологічної небезпеки радіоактивного забруднення та їх основні джерела, користуватися медико-екологічними картами; рекомендувати методи захисту від радіоактивного забруднення; інтерпретувати криві „Доза-ефект”; оцінювати відносну біологічну ефективність випромінювання, фактор зменшення дози при дії радіозахисних засобів; визначити кількісні характеристики процесу виведення різних радіонуклідів; використовувати критерії гігієнічного нормування іонізуючих випромінювань.

 

Навчальна дисципліна належить до циклу обовязкових навчальних дисциплін підготовки бакалаврів спеціальностей: 192 "Будівництво та цивільна інженерія" і 193 "Геодезія та землеустрій".

Метою вивчення навчальної дисципліни є опанування студентами теоретичних, наукових, нормативних і організаційних основ метрології і стандартизації та формування знань, вмінь і навичок у сфері нормативної бази будівельних матеріалів для дорожнього будівництва та вимірювань у сфері дорожнього будівництва.

 

Підготовка фахівців до самостійного рішення виробничих функцій та типових задач у галузі проведення наукових досліджень та їх використання в практичній діяльності науковця та будівельника автомобільних доріг.

Курс охоплює три головні напрямки: фундаментальні принципи і закономірності фізико-хімічної механіки та колоїдної хімії дисперсних систем; фізико-хімічні основи технології, міцності та довговічності асфальтобетонів; фізико-хімічні основи структуроутворення, міцності та довговічності цементних бетонів.