Секція Назва Опис
Файл Силабус (Робоча програма) навчальної дисципліни "Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки"
Файл Компетентності

Компетенції дистанційного курсу "Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки" визначені освітньо-професійною програмою "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка " першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю №152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" галузі знань №15 "Автоматизація та приладобудування" для бакалаврів з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки. Освітньо-професійна програма затверджена Вченою радою  Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (протокол №17/18 від 27 квітня 2018 р. і введена в дію наказом ректора ХНАДУ №65 від 10 травня 2018 р. з 1 вересня 2018 р.

Сторінка 1. Мета вивчення дистанційного курсу.

  

Сторінка 2. Передумови для вивчення дистанційного курсу..
Сторінка 3. Очікувані результати навчання з курсу.
Сторінка 4. Критерії оцінювання результатів навчання.
Сторінка 6. Засоби діагностики результатів навчання.
Сторінка 7. Форми поточного та підсумкового контролю.
Сторінка 8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення.
URL (веб-посилання) Відомості про викладача

Викладач: к. т. н. Коваль Андрій Олександрович

Тема 1. Основи теорії динамічних вимірювань. Сторінка Лекція 1. Статичні характеристики засобів вимірювальної техніки.

Питання лекції:

1. Статичні характеристики вимірювальних пристроїв.

2. Статична характеристика датчика.

3. Визначення статичної характеристики датчика температури методом занурення.

Файл Лекція 1
Сторінка ПР 1. Визначення функції перетворення резистивного датчика температури.

  Методика визначення функції перетворення резистивного датчика температури.

Сторінка ЛР 1. Дослідження функції перетворення резистивного датчика температури.
Сторінка Лекція 2. Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки.

Питання лекції:

1.Вступ. Природа похибок динамічних вимірювань.

2.Нормовані динамічні характеристики. Повні динамічні характеристики.

3.Часткові динамічні характеристики.

Файл Лекція 2
Сторінка ПР 2. Визначення перехідної характеристики та постійної часу резистивного датчика температури.

1. Методика визначення перехідної характеристики  резистивного датчика температури.

2. Методика визначення  постійної часу резистивного датчика температури.

Сторінка ПР 3. Визначення імпульсної та амплітудно-частотної характеристики резистивного датчика температури.

1. Методика визначення імпульсної  характеристики резистивного датчика температури.

2. Визначення  амплітудно-частотної характеристики резистивного датчика температури.

Тема 2. Методи визначення динамічних характеристик засобів виміірювальної техніки Сторінка Лекція 3. Методи визначення динамічних характеристик датчиків температури в лабораторних умовах.

Питання лекції:

Файл Лекція 3
Сторінка ЛР 2. Дослідження динамічних характеристик резистивного датчика температури.
Сторінка ЛР 3. Дослідження динамічних характаристик термопари.
Сторінка Лекція 4. Методи визначення динамічних характеристик датчиків тиску.

Питання лекції:

1. Визначення ДХ методом лінійного сигналу.

2. Аналітичний метод.

3. Метод розв язання оберненої задачі вимірювань.

Файл Лекція 4
Сторінка ПР 4. Аналіз перехідної та імпульсної характеристик датчика тиску.
Тема 3. Бездемонтажні методи визначення динамічних характеристик засобів вимірювальної техніки. Сторінка Лекція 5. Визначення постійної часу датчиків температури без їх демонтажу.

Питання лекції:

Сторінка ЛР 4. Дослідження динамічних характаристик датчиків температури бездемонтажним методом.
Сторінка Лекція 6. Визначення постійної часу датчиків тиску без їх демонтажу.

 Питання лекції:

Сторінка ЛР 5. Дослідження постійної часу датчика тиску бездемонтажним методом.
Тема 4. Вплив вимірювальних ліній на динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки. Сторінка Лекція 7. Вплив вимірювальних ліній на час реакції датчиків тиску

Питання лекції:

Сторінка ПР 5. Аналіз перехідної характеристики вимірювальної лінії
Сторінка Лекція 8. Виявлення несправностей вимірювальних ліній в режимі on-line методом шумів.

  Питання лекції:

Сторінка ЛР 6. Дослідження постійної часу та амплітудно-частотної характеристики вимірювальної лінії.