Для курсів, що на даний час не використовуються.

Навчальна дисципліна «Інженерна та комп’ютерна графіка» входить до програми підготовки бакалавра  в галузі знань 14 «Електрична інженерія»,  спеціальності 141  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Загальний обсяг навчальних годин складає – 135,  з них: 16 – лекційних занять, 16 – практичних занять, 32 – лабораторних занять та 71 – самостійної роботи студента. Дисципліна «Інженерна та комп’ютерна графіка» базується на знаннях, що отримані після вивчення дисциплін «Геометрія» та «Креслення»

За період вивчення дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» студент має навчитися уявляти форму і розташування геометричних фігур у просторі за їх проекційним зображенням; обирати раціональні способи розв’язання метричних та позиційних задач; будувати види, розрізи, перерізи деталей; використовувати технічну довідкову літературу; створювати за допомогою графічного пакету AutoCAD дво- та тривимірні моделі об’єктів, їхні технічні кресленики, кресленики  схем та текстову документацію до них.

Курс-ресурс "Комп'ютерна графіка", розділ "Основи 3D моделювання в пакеті AutoCAD" призначений для студентів технічних спеціальностей 1 та 2 курсів

Курс-ресурс "Нарисна геометрія, Інженерна та комп'ютерна графіка", розділ "Інженерна графіка"

Дистанційний курс з дисципліни "Комп'ютерна графіка. Основи 3D-моделювання" призначений для студентів першого курсу спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".