Автори:
Чаплигін О.К., Сук О.Є., Ярмак Т.В.

Социология

Метою викладання політології є формування у студентів політичної свідомості та політичної культури. Предметом дисципліни «Політологія» є методично і педагогічно адаптована система понять про закономірності функціонування і розвитку політичних систем і політичних процесів. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати об'єкт і предмет політології; історію розвитку політичної думки; основні політичні теорії та ідеології; сутність політичної влади і політичних процесів; основні форми політичних режимів; структуру політичної системи; завдання держави та політичних партій; роль політичної свідомості та політичної культури в житті громадянина.

На основі отриманих знань студент повинен вміти самостійно аналізувати політичні процеси і політичне життя суспільства, розбиратися в основних напрямках діяльності політичних сил сучасності, мати уявлення про світовому політичному процесі та міжнародній політиці.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи соціології і політології» складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалаврів напряму (спеціальності)