«Науково-дослідницька робота студента» є підготовка майбутніх бакалаврів у галузі транспортних технологій на автомобільному транспорті, вивчення ними теоретичних, практичних та методичних положень щодо самостійного вирішення задач науково-дослідницької роботи при організації та безпеки дорожнього руху.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є педагогічно-адаптована система понять про принципи та методи науково-дослідної роботи з їх застосуванням у галузі транспортних технологій з організації та безпеки дорожнього руху.

Дисципліна «Науково-дослідницька робота студента» є вибірковою.

Згідно з ОПП підготовки бакалавра «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» вивчення дисципліни забезпечує формування наступних компетентностей:

1)        Навики використання інформаційних і комунікаційних технологій в ОДР.

2)    Здатність проведення досліджень ОДР на відповідному рівні.

3)    Здатність генерувати нові ідеї (креативність) ОДР.

4)    Здатність розробляти та управляти проектами з ОіБДР.

5)      Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

6)    Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.