Викладено основи організації транспортно-експедиторської діяльності в умовах ринкової економіки. Наведено основні положення транспортно-експедиторської діяльності, розглянуто процес транспортно-експедиторської діяльності в контексті управління логістичними системами та особливості розробки технологічного процесу і організації транспортно-експедиторського обслуговування (ТЕО). Відображені нові тенденції та зміни, пов’язані з розвитком ринкових відносин під час надання транспортно-експедиторських послуг. Розглянуто операції під час організації процесу перевезень. Наведені сучасні методики і нові моделі з економічного обґрунтування рішень щодо організації процесу ТЕД.

Навчальна дисципліна «Методи наукових досліджень» є обов’язковою для підготовки магістрів з професійною орієнтацією у напрямку «Транспортні технології» за спеціальністю 275 «Транспортні технології  на автомобільному транспорті» за освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр з транспортних технологій.

В конспекті лекцій викладено елементи наукового дослідження. Надані теоретичні дослідження в наукових розробках. Представлено основи математичної статистики. Показано розробку плану експериментальних досліджень. Розглянуто основи регресійного аналізу.

«Науково-дослідницька робота студента» є підготовка майбутніх бакалаврів у галузі транспортних технологій на автомобільному транспорті, вивчення ними теоретичних, практичних та методичних положень щодо самостійного вирішення задач науково-дослідницької роботи при організації та управлінні автомобільними перевезеннями.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є педагогічно-адаптована система понять про принципи та методи науково-дослідної роботи з їх застосуванням у галузі транспортних технологій.

Дисципліна «Науково-дослідницька робота студента» є вибірковою.