навчальна дисципліна           «Методи математичного моделювання робочих процесів в ДВЗ»

                                                         (назва навчальної дисципліни згідно освітньої програми)

                                                                                                                         

підготовка                                                     доктор філософії                   

                                                (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузь знань                                   14 «Електрична інженерія»              

                                                             (шифр і назва галузі знань)

спеціальність                                142 «Енергетичне машинобудування» 

                                                          (шифр і назва спеціальності)

освітня програма                            Енергомашинобудування»               

                                   (назва освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми)

Теоретичні основи теплотехніки

Мета вивчення навчальної дисципліни. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для визначення, формулювання і вирішення інженерних завдань у галузі перетворення теплової енергії та практичного використання знань у професійній діяльності. Здатність засвоєння знань основних законів перетворення теплоти у роботу, передачі теплоти, роботи з теплотехнічними приладами на рівні вмінь, що достатні для практичної діяльності за спеціальністю. Здатність застосовувати основні закони термодинаміки та теплопередачі на рівні знань, які необхідні для засвоювання системи взаємозв’язаних профілюючих дисциплін. Ознайомлення з методами ефективного використання теплоти у сучасних теплотехнічних установках на рівні уявлення, що розширює професійний кругогляд фахівців. Знання і розуміння теплотехнічної термінології, фізичної сутності та змісту основних законів термодинаміки; методів аналізу термодинамічних процесів; методів аналізу ефективності використання теплоти у теплових двигунах; термодинамічних основ стиснення газів у компресорах; основних законів теплообміну та передачі теплоти у теплообмінних апаратах на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми. Застосовувати інженерні технології, процеси, системи і обладнання; обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи; правильно інтерпретувати результати таких досліджень.


ГАЗОВА ДИНАМІКА - розділ гідроаеромеханіки, в якому вивчається рух газоподібних,  рідких, а також твердих середовищ з урахуванням їх стискання.