Про курс

Найменування показників

Характеристика навчальної дисципліни[1]

денна форма навчання

заочна (дистанційна) форма навчання[2]

Кількість кредитів  - 4,0

Кількість годин        - 120

вибіркова

(обов'язкова, вибіркова)

Семестр викладання дисципліни

3 або 4

(порядковий номер семестру)

93 або 4

(порядковий номер семестру)

Вид контролю:

залік

(залік, екзамен)

залік

(залік, екзамен)

Розподіл часу:

- лекції  (годин)

48

8

- лабораторні роботи (годин)

 

---

---

- практичні заняття (годин)

---

---

- самостійна робота студентів (годин)

72

112

- курсовий проект (годин)

---

---

- курсова робота (годин)

---

---

- розрахунково-графічна робота (контрольна робота)

---

---

- підготовка та складання екзамену (годин)

---

---

Мета вивчення навчальної дисципліни є підготовка фахівців в галузі
27 «Транспорт» на рівні професійних вимог зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», які можуть розробляти та застосовувати на автомобільному транспорті та його інфрастркутурі сучасні енергоефективні та енергозберігаючі технології.

Last modified: Monday, 6 July 2020, 8:14 AM