Питання для самоконтролю

 

1)   Що таке «витрати»?

2)   Яким чином класифікуються витрати за видами діяльності підприємства?

3)   Яким чином класифікуються витрати в залежності від зміни обсягу виробництва?

4)   Що таке «граничні витрати»?

5)   Що таке «собівартість продукції (послуг, робіт)»?

6)   Назвіть і охарактеризуйте види собівартості залежно від часу формування витрат.

7)   Назвіть і охарактеризуйте види собівартості залежно від місця формування витрат.

8)   Назвіть і охарактеризуйте види собівартості залежно від тривалості розрахункового періоду.

9)   Назвіть і охарактеризуйте види собівартості за складом продукції.

10)        Назвіть і охарактеризуйте види собівартості за ступенем охоплення підприємств.

11)        Що таке «кошторис витрат»?

12)        Що таке «калькуляція собівартості продукції (послуг, робіт)»?

13)        Яким чином визначаються матеріальні витрати підприємства?

14)        Яким чином визначаються витрати підприємства на оплату праці персоналу?

15)        Яким чином визначаються витрати підприємства на сплату єдиного соціального внеску?

16)        Яким чином визначаються амортизаційні відрахування підприємства на реновацію основних виробничих фондів?

17)        Які витрати включаються до статті «Інші операційні витрати»?

18)        Яким чином розраховується цехова собівартість?

19)        Яким чином розраховується виробнича собівартість?

20)        Яким чином розраховується повна собівартість?

21)        Охарактеризуйте основні шляхи зниження собівартості продукції (послуг, робіт) на вітчизняних підприємствах.

22)        Що таке «собівартість перевезень»?

23)        Яким чином класифікуються витрати на здійснення перевезень автомобільним транспортом за місцем виникнення?

24)        Яким чином класифікуються витрати на здійснення перевезень автомобільним транспортом за економічними елементами?

25)        Яким чином класифікуються витрати на здійснення перевезень автомобільним транспортом за статтями калькуляції?

26)        Яким чином класифікуються витрати на здійснення перевезень автомобільним транспортом за способами віднесення на собівартість?

27)        Яким чином класифікуються витрати на здійснення перевезень автомобільним транспортом за ступенем впливу на їх рівень обсягу перевезень?

28)        Назвіть техніко-економічні показники використання рухомого складу, що здійснюють суттєвий вплив на змінні витрати підприємств автомобільного транспорту.

29)        Яким чином групуються витрати операційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту відповідно до їх економічного змісту?

30)        Охарактеризуйте склад матеріальних витрат на підприємствах автомобільного транспорту.

31)        Охарактеризуйте склад інших операційних витрат на підприємствах автомобільного транспорту.

32)        Охарактеризуйте склад загальновиробничих витрат на підприємствах автомобільного транспорту.

33)        Дайте характеристику нормативному методу калькулювання собівартості перевезень автомобільним транспортом.

34)   Дайте характеристику позамовному методу калькулювання собівартості перевезень автомобільним транспортом.

35)   Охарактеризуйте типовий порядок калькулювання собівартості перевезень на підприємствах автомобільного транспорту.

Last modified: Friday, 11 October 2019, 3:48 PM