Питання для самоконтролю

1)   У чому полягає сутність основних засобів і яка їхня роль у розширеному відтворенні?

2)   Дайте характеристику видовій класифікації та структурі основних засобів підприємства.

3)   Охарактеризуйте активну і  пасивну частину основних засобів підприємства.

4)   Охарактеризуйте типову виробничу структуру основних засобів на підприємствах автомобільного транспорту.

5)   Якою є оптимальна виробнича структура основних засобів на підприємствах автомобільного транспорту?

6)   Назвіть напрямки покращення структури основних засобів на підприємстві.

7)   Які існують види вартості основних засобів підприємства? Дайте їм характеристику.

8)   Надайте дефініцію фізичного та морального зносу основних засобів підприємства.

9)   У чому полягає сутність амортизації основних засобів підприємства?

10)        Які методи нарахування амортизації основних засобів застосовують в Україні?

11)        У чому полягає особливість нарахування амортизації рухомого складу автомобільного транспорту?

12)        Що таке «виробнича потужність підприємства»?

13)        Охарактеризуйте показники технічного стану основних виробничих засобів підприємства.

14)        У чому полягає особливість оцінювання технічного стану рухомого складу автомобільного транспорту?

15)        Охарактеризуйте показники руху основних виробничих засобів підприємства.

16)        Визначте поняття, види та значення нематеріальних ресурсів на підприємстві.

17)        Дайте визначення об’єктам промислової власності.

18)        Дайте визначення об’єктам інтелектуальної власності.

19)        Що таке «гудвіл»?

20)        Що таке «авторське право»?

Last modified: Friday, 11 October 2019, 12:38 PM