Питання до смоконтролю до теми 14


1. Дайте визначення міжнародного поділу праці, назвіть причини його виникнення і форми прояву.

2. Що таке інтернаціоналізація господарського життя і які головні форми її прояву?

3. Дайте визначення поняття «світове господарство».

4. Сформулюйте найважливіші суперечності сучасного світового господарства.

5. Дайте коротку характеристику суті, форм і напрямів вивозу капіталу.

6. Що таке прямі і портфельні інвестиції? Коли, які з них є більш бажаними для приймаючої країни? Чому? Аргументуйте.

7. Дайте визначення міжнародної економічної інтеграції (МЕІ), з'ясуйте її причини, форми, тенденції розвитку.

8. Що таке торговий баланс? Які його складові? Що означає позитивне і негативне сальдо торгового балансу?

9. Визначте суть і структуру національної валютної системи.

10. Що таке міжнародна валютна система, які її структурні складові?

11. Визначте причини і розкрийте форми міжнародної міграції робочої сили.

12. Які тенденції притаманні сучасному періоду міжнародної міграції робочої сили?

Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:55 AM