Питання до самоконтролю до теми 12


1. Чим обумовлена циклічна форма економічного розвитку? Чи здатне людство уникнути циклічних коливань в економіці? Аргументуйте свою позицію.

2. Дайте порівняльну характеристику теорій циклічних коливань, освітлених М.І. Туган-Барановським.

3. Охарактеризуйте короткі, середні і довгі цикли і розкрийте наслідки їх взаємодії.

4. Проаналізуйте чотири фази класичного промислового циклу XIX ст.

5. Розкрийте особливості сучасних економічних циклів. Чим вони обумовлені?

6. Дайте визначення рецесії.

7. Поясніть суперечливість впливу циклічного розвитку на економіку.

8. Що таке нециклічеі коливання економіки? Як вони впливають на стан національної економіки?

9. Охарактеризуйте структурні кризи.

10. Чим обумовлені фінансові кризи, і які наслідки їх впливу на економіку?

11. Розкрийте причини, зміст і наслідки екологічних криз.

12. Дайте визначення безробіття як економічного та соціально-економічного явища.

13. Дайте визначення категорії «чисельність робочої сили» і охарактеризуйте її структуру.

14. Яку частину населення за концепцією МОП відносять до економічно активного населення? Чому?

15. Наведіть визначення добровільного і вимушеного безробіття. Яке значення мають ці поняття для аналізу макроекономічної нестабільності?

16. Що таке «повна зайнятість»? Коли вона досягається?

17. Які показники вимірювання рівня безробіття ви знаєте?

18. Поясніть суперечливість впливу безробіття на економіку.

19. Сформулюйте закон Оукена (Окуня) і обґрунтуйте його зміст.

20. Дайте визначення економічного зростання і розкрийте його вплив на суспільний розвиток. Які типи і теоретичні концепції економічного зростання ви знаєте? Розкрийте їх зміст.


Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:52 AM