Питання до самоконтролю до теми 8


1. У чому полягає сутність і роль конкуренції в ринковій економіці?

2. Розкрийте сутність закону конкуренції.

3. Які основні умови виникнення економічної конкуренції?

4. Чим відрізняється досконала конкуренція від недосконалої?

5. Які найважливіші риси ринків монополістичної та олігополістичної конкуренції?

6. Охарактеризуйте основні методи конкурентної боротьби.

7. Які основні причини виникнення монополій?

8. У чому полягає сутність монополії?

9. Які основні форми монополії існують в економіці?

10. Назвіть основні показники і межі монополізації економіки.

11. Розкрийте зміст поняття «ринкова влада» монополії.

12. Охарактеризуйте основні наслідки монополізації економіки.

13. У чому полягає сутність і мета антимонопольної політики держави?

14. Назвіть основні функції Антимонопольного комітету України.

Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:47 AM