Перелік основної та додаткової літератури [1,3,10]

 1.  Податковий кодекс України №2755-VI (2755-17) від 02.12.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112, редакція від 15.08.2012р.
 2.  Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» № 1105-XIV від 23.09.1999 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 46-47, ст.403, редакція від 13.06.2012
 3.  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст.365, редакція від 14.01.2012 р.
 4.  Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» N 1058-IV від 09.07.2003 р.// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 49-51, ст.376, редакція від 17.06.2012
 5.  Дроб’язко С.І., Козир Т.М., Холод С.Б. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу.Навч.посіб. / За загальною ред. П.Й. Атамаса. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

  Додаткова
 6.  Податковий облік та звітність: Підручник. Затверджено МОН / Іванов Ю.Б., Карпова В.В. — К., 2011. — 710 с.
 7.  Ткаченко Η. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. - 5-те вид. допов. І перероб. - К.: Алерта, 2011. - 976 с.
 8.  Левицька С. О. Звітність підприємств : підручник / С. О. Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – Острог : НУ “Острозька академія”, 2012. – 230 с.
 9.  Верига Ю.А., Левченко З.М., Ватуля І.Д. Звітність підприємств 2-ге видання, доповнене і перероблене. Навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 776 с.
 10.  Іванов Ю.Б., Карпова В.В. Назва мовою оригіналу: Податковий облік та звітність: Підручник. –: 2011: Видавництво: Знання, – 710 с.
Остання зміна: неділя 18 листопад 2018 10:01