1.1. Податкове законодавство України та його складовіУ справі податків слід ураховувати не те,
що народ може дати, а те, що він може давати завжди.
Шарль Монтеск'є


Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулює Податковий кодекс України
від 02.12.2010 р. №2755. Сферою регулювання Податкового кодексу України є група однорідних суспільних відносин, які визначають надходження коштів від платників до бюджетів у формі податків і зборів. У статті 1 Податкового кодексу України закріплено вичерпний перелік відносин, на регулювання яких спрямовано вплив цього документу:

  • визначено перелік податків та зборів, що справляються в Україні;
  • закріплено порядок адміністрування податків та зборів;
  • встановлено правовий статус платників податків та зборів, їх права та обов’язки;
  • закріплено компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю;
  • врегульовано відповідальність за порушення податкового законодавства;
  • визначено функції та правові основи діяльності органів державної податкової служби.
1

Кодексом визначаються також правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, крім правил оподаткування товарів митом, які встановлюються Митним кодексом України та іншими законами з питань митної справи. Згідно зі статтею 2 зміна положень Податкового кодексу України можлива виключно шляхом внесення змін до нього, закріплює неможливість коригування податкового законодавства бюджетними законами (законами України, якими приймається річний бюджет).

Податкове законодавство України, виступаючи формою реалізації податково-правових норм, крім Податкового кодексу, містить досить широке коло нормативних актів, які регулюють відносини оподаткування. Основу податкового законодавства становили закони і найбільш важливі підзаконні акти (наприклад, декрети Кабінету Міністрів України у 19921993рр.). Це нормативні акти, що встановлюють основні права й обов’язкиучасників податкових відносин, правовий механізм справляння окремих податків чи зборів. Принципово змінилася ситуація з прийняттям Податкового кодексу України, який складається із норм, які саме і охоплюють регулювання всіх найважливіших відносин у сфері оподаткування.

Згідно зі статтею 3 Податкового кодексу України до податкового законодавства України включено:
1. Конституцію України. Найбільш принципові положення, що регулюють основи оподаткування, закріплюються на конституційному рівні (повноваження органів влади й управління, загальні принципи оподаткування тощо). Конституція України містить цілий ряд норм та принципів, які визначають основи законодавчого впливу на податкові відносини та містять приписи, на які повинне спиратися все податкове законодавство. Однак вважати Конституцію України повністю податковим законом неможна. Слід враховувати, що в регулювання податкових відносин беруть участь лише деякі її статті.
2. Податковий кодекс України виступає основним законодавчим актом, який регулює відносини оподаткування, податкову систему в цілому, її основи, елементи правового механізму податку. У ньому поєднуються всі сторони регулювання податкової системи, всі аспекти справляння податків та зборів.
3. Митний кодекс України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України.
4. Чинні міжнародні договори, згоди на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Податковим кодексом України, застосовуються правила міжнародного договору.
5. Нормативно-правові акти, прийняті на підставі та на виконання Податкового кодексу України та законів з питань митної справи. Ця складова охоплює велике коло нормативно-правових актів. Якщо виходити з того, що Податковий кодекс України є основним і, фактично, єдиним актом, що регулює справляння податків та зборів і всі відносини, які з цим пов’язані, то до подібних законів можна віднести або закони, які закріплюють компетенцію контролюючих органів у сфері оподаткування, або закони, які мають вносити зміни до податкового законодавства.

Остання зміна: п'ятниця 16 листопад 2018 2:43