Завдання до теми 3


Завдання 3.1

1. Що таке суспільний продукт та його структура?

2. Яка різниця між валовим внутрішнім та валовим національним продуктом?

3. Необхідність, поняття і класифікація потреб. Ієрархія потреб Маслоу.

4. Що таке блага? Наведіть приклад благ. Яка різниця між економічними та вільними благами?

5. Що таке економічні інтереси? Чому потреби та інтереси виступають спонукальним мотивом виробничої діяльності людей?

6. У чому полягає суть економічного прогресу суспільства? Який вплив економічний прогрес має на розвиток суспільства?

7. Екстенсивний та інтенсивний економічний прогрес, його форми та фактори, що на нього впливають.

8. Науково-технічна революція та її основні риси.

9. Що таке продуктивність праці та як вона вимірюється?

10. Що таке ефективність виробництва та які її основні показники?

Завдання 3.2

Для кожного наведеного нижче положення знайдіть відповідний йому термін чи поняття:

а) це чистий дохід, виміряний у цінах факторів виробництва, або – це макроекономічний показник сукупних доходів всього населення даної країни за визначений період часу;

б) це та частина національного доходу, яка виступає як надлишок над необхідним продуктом. Він може бути досягнутий лише при певному етапі розвитку суспільства, тобто лише тоді, коли виробляє робітник більше, ніж необхідно йому для життя;

в) це макроекономічний показник, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів та послуг, створених факторами виробництва, які є у власності громадян певної країни не лише в її межах, а й за кордоном;

г) ті потреби, що можуть бути задоволені при певному розвитку виробництва;

д) це поступальний розвиток усієї економічної системи, кожного її елемента і підсистеми, на основі якого відбувається соціальний прогрес.

Терміни і поняття:

1. Абсолютні потреби

2. Економічний прогрес

3. Додатковий продукт

4. Реальні потреби

5. ВВП

6. Національний дохід

7. ВНП

8. Економічна суперечність


Відповідь надішліть у вигляді файлу.