Завдання до теми 1


Завдання 1.1

1. Проаналізуйте етапи розвитку економічної думки і спробуйте обґрун-тувати необхідність виникнення провідних шкіл економічної теорії.

2. Охарактеризуйте основні течії економічної думки. Чи є між ними 

спільні і відмінні риси?

3. Які головні напрями сучасної економічної думки ви знаєте? Чи 

пов’язані вони із сучасним світом?

4. В чому полягає предмет економічної теорії?

5. Чим відрізняються поняття економікс, економічна теорія та політич-на економія?

6. Згадайте функції економічної теорії. Яке місце економічної теорії в 

сучасному житті?

7. В чому суть економічного закону? Які види економічних законів вам відомі?

8. Дайте визначення економічної категорії. Наведіть приклади.

9. Як ви розумієте метод економічної теорії? У чому суть абстрактного 

методу?

10. Які методи вивчення економічних явищ і процесів вам відомі?

Завдання 1.2

Для кожного наведеного нижче положення знайдіть відповідний йому термін чи поняття:

а) вміння наживати достаток, або діяльність, спрямовану на нагромадження багатства;

б) основою цієї економічної течії є теорія граничної корисності, згідно з якою ринкова ціна товару визначається не суспільно-необхідними витратами праці, а ступенем насичення потреби в ньому, корисністю останньої одиниці запасу певного виду товарів;

в) економічна концепція, згідно з якою грошова маса в обігу відіграє визначальну роль у формуванні економічної кон’юнктури та встановленні причинно-наслідкових зв’язків між зміною кількості грошей і величиною валового національного продукту, а також розвитку виробництва;

г) це наука, яка вивчає закони розвитку економічної системи, що виникають з приводу виробництва та привласнення товарів і послуг в усіх сферах суспільного відтворення, а також ті аспекти еволюції національної свідомості духу народу, його культури, психології, моралі та поведінки, що впливають на процес економіки;

д) ця функція полягає в розкритті процесу еволюції різних економічних систем, обґрунтуванні суті економічних явищ у суспільстві, розкритті суті законів та обґрунтуванні механізму їхньої дії.

Терміни і поняття:

1. Меркантилізм

2. Економікс

3. Монетаризм

4. Хремастика

5. Економічна теорія

6. Теоретична функція

7. Маржиналізм

8. Практична функція


Відповідь надішлить у вигляді файлу.