Weekly outline

 • Описання навчальної дисципліни

  Програма вивчення навчальної дисципліни «Заповідна справа» складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалавра за спеціальністю 101 «Екологія».

   

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера природоохоронної діяльності щодо природних територій та об’єктів з особливим охоронним статусом, їх структура, класифікація, управління та організація заповідної справи в Україні в контексті збалансованого розвитку..

   

  Міждисциплінарні зв’язки: даний нормативний курс тісно пов'язаний з дисциплінами: ПП 3.02 «Біологія», ПП 3.03«Загальна екологія (та неоекологія), ПП 3.04 «Ландшафтна екологія», ПП 3.16 «Організація та управління у природоохоронній діяльності», ПП 3.10 «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище», ПП 3.13 «Природоохоронне законодавство та екологічне право».

   Програма навчальної дисципліни складається із двох змістових модулів:

  1. Науково-теоретичні засади заповідної справи..
  2. Організація заповідної справи в Україні.

   1.Мета та завдання навчальної дисципліни

   1.1      Метою викладання навчальної дисципліни «Заповідна справа» є засвоєння майбутніми фахівцями-екологами необхідного мінімуму знань про екополітичні, теоретичні та практичні основи, нормативно-правове, наукове та інституційне забезпечення заповідної справи та формування у них навичок із охорони та управління об’єктами і територіями природно-заповідного фонду та екомережі, їх створення та розширення.

   1.2      Основними завданнями вивчення дисципліни «Заповідна справа» є:

  –   мотивування необхідності заповідання та визначення поняття про місця заповідної справи в сучасній природоохоронній діяльності в контексті концепції збалансованого розвитку;

  –   розкриття основних форм функціонування об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), їх значення для збереження біотичного різноманіття та підтримки біогеохімічних циклів;

  –   складання уяви про сучасний стан, загальні принципи формування мережі об’єктів, територій та акваторій ПЗФ, їх класифікацію, а також про формування екомереж;

  –   ознайомлення студентів з основними нормативно-правовими актами в галузі заповідної справи у світі та Україні (конвенціями, кодексами, законами, указами та ін.);

  –   формування у студентів вміння застосовувати набуті знання для наукового обґрунтування створення об’єктів та територій ПЗФ та управління ними, а також про систему їх інституційної підтримки як галузі діяльності;

  –   закладання розуміння специфіки наукових досліджень, моніторингу, рекреаційної, освітньої та інформаційної діяльності об’єктів-установ ПЗФ.

   1.3      Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

  з н а т и (згідно вимог ОПП за напрямом та рівнем підготовки):

  -     етапи історичного і концептуального розвитку та сучасний стан заповідної справи;

  -     екосистемні функції заповідних територій та їх роль щодо збалансованого розвитку;

  -     чинне міжнародне і національне природоохоронне законодавство у сфері заповідної справи;

  -     принципи збереження, відновлення та розширення територій та об’єктів ПЗФ;

  -     принципи формування національної, регіональних та локальних екомереж, загальні поняття про Всеєвропейську екомережу і відповідні нормативно-правові документи;

  -     підходи до організації охорони, наукових досліджень, ведення Літопису природи, рекреаційної, освітньої та інформаційної діяльності на базі об’єктів-установ ПЗФ.

  в м і т и (згідно вимог ОКХ за напрямом та рівнем підготовки):

  -     використовувати знання заповідної справи та особливості формування екомережі для збереження ландшафтного та біорізноманіття;

  -     обґрунтовувати доцільність заповідання нових територій на основі даних про географічний, екосистемний та економічний стан територій з використанням відповідних критеріїв створення заповідних об’єктів і територій;

  -     використовувати принципи заповідання територій;

  -     розробляти проекти організації території об’єктів ПЗФ;

  -     проводити наукові дослідження в заповідних екосистемах, організовувати еколого-освітню, просвітницьку, рекреаційну діяльність та громадський контроль.

 • 5-11 лютого 2018

  ТИЖДЕНЬ 1

  Лекція 1.
  ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ

  1.1 Етапи історичного розвитку заповідної справи
  1.2 Еволюція концептуальних засад природо охорони
  1.3 Діяльність Міжнародного союзу охорони природи та ООН
  1.4 Процес Ріо та Цілі тисячоліття

 • 12-18 лютого 2018

  ТИЖДЕНЬ 2

  Лекція № 2.
  ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

  2.1 Відображення створення, розширення та охорони ПЗФ в екологічній політиці України.
  2.2 Поняття природних територій та об’єктів особливої охо-рони згідно законодавства України.
  2.3 Природно-заповідний фонд та його значення у збереженні довкілля.
  2.4 Збереження біорізноманіття на територіях і об'єктах при-родно-заповідного фонду.

 • 19-25 лютого 2018

  ТИЖДЕНЬ 3

  Лекція № 3.
  МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ

  3.1 Конвенція про збереження різноманіття.
  3.2 Європейський червоний список та перелік МСОП.
  3.3 Поняття Екосистемного підходу.

 • 26 лютого - 4 березня 2018

  ТИЖДЕНЬ 4

  Лекція № 4.
  НАУКОВІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ РІДКИХ ВИДІВ ФЛОРИ ТА ФАУНИ УКРАЇНИ

  4.1 Наукове забезпечення ведення Червоної та Зеленої книг в Україні.
  4.2 Раритетні види, занесені до Червоної книги України.
  4.3 Критерії створення об’єктів ПЗФ.

 • 5 - 11 березня 2018

  ТИЖДЕНЬ 5

  Лекція № 5.
  КЛАСИФІКАЦІЯ, СТАТУС ТА ЗАВДАННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПЗФ УКРАЇНИ

  5.1 Класифікація територій та об’єктів ПЗФ.
  5.2 Характеристика біосферних та природних заповідників, національних природний та регіональних ландшафтних парків, за-казників, ботанічних садів, зоологічних та дендрологічних парків.
  5.3 Статус і особливості охорони пам’яток природи, заповідних урочищ та парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.

  • 12 - 18 березня 2018

   ТИЖДЕНЬ 6

   Лекція № 6.
   ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОВІДНОЮ СПРАВОЮ В УКРАЇНІ

   6.1 Правове забезпечення заповідної справи в Україні.
   6.2 Законодавство України щодо живої природи.
   6.3 Кодекси по відношенню до заповідної справи.

  • 19 березня - 1 квітня 2018

   ТИЖДЕНЬ 7-8

   Лекція № 7.
   ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ ПЗФ УКРАЇНИ

   7.1 Землі природно-заповідного фонду.
   7.2 Форми власності на території та об'єкти природно-заповідного фонду, обмеження у землекористуванні.
   7.3 Зміни законодавства в сфері заповідної справи.

  • 2 - 15 квітня 2018

   ТИЖДЕНЬ 9-10

   ЛЕКЦІЯ 8
   СУЧАСНИЙ СТАН ПЗФ УКРАЇНИ ТА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

   8.1 Сучасний стан ПЗФ України.
   8.2 Стан та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Харківської області.

  • 16 - 22 квітня 2018

   ТИЖДЕНЬ 11

   ЛЕКЦІЯ 9
   УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОХОРОНИ
   ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

   9.1 Спеціально уповноважений орган державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду. Спеціальні адміністрації.
   9.2 Участь об'єднань громадян в управлінні територіями та об'єктами природно-заповідного фонду.

  • 23 - 29 квітня 2018

   ТИЖДЕНЬ 12

   ЛЕКЦІЯ 10
   ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ Й ОГОЛОШЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

   10.1 Підготовка і подання клопотань про організацію чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

   10.2. Попередній розгляд клопотань про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду
   10.3 Прийняття рішень про створення чи оголошення територій, об'єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон
   10.4 Резервування цінних для заповідання природних територій та об'єктів

  • 30 квітня - 6 травня 2018

   ТИЖДЕНЬ 13

   ЛЕКЦІЯ 11
   СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА СКЛАДОВІ ЕКОМЕРЕЖІ

   11.1 Міжнародні аспекти формування екологічної мережі
   11.2 Законодавчі засади формування екологічної мережі України
   11.3 Структура екомережі
   11.4 Критерії вибору структурних елементів екомережі
   11.5 Основні елементи національної екологічної мережі загальнодержавного значення

  • 7 - 13 травня 2018

   ТИЖДЕНЬ 14

   ЛЕКЦІЯ 12
   ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПЗФ

   12.1 Види використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду
   12.2 Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

  • 14 - 20 травня 2018

   ТИЖДЕНЬ 15

   ЛЕКЦІЯ 13
   СЛУЖБА ДЕРЖАВНОЪ ОХОРОНИ ПЗФ

   13.1 Організація охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
   13.2 Склад і повноваження служби державної охорони природно-заповідного фонду України.
   13.3 Державний та громадський контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

  • 21 - 27 травня 2018

   ТИЖДЕНЬ 16

   ЛЕКЦІЯ 14

   ВНЕСОК ГРОМАДСЬКОСТІ В РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

   14.1 Права громадян з питань охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

   14.2 Роль вітчизняних та закордонних громадських організацій у збереженні біорізноманіння.

   14.3 Досвід функціонування волонтерського руху у розвитку природно-заповідної мережі України.