Тема Назва Опис
Файл Силабус (Робоча програма) навчальної дисципліни "Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки"
Файл Компетентності

Компетенції дистанційного курсу "Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки" визначені освітньо-професійною програмою "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка " першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю №152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" галузі знань №15 "Автоматизація та приладобудування" для бакалаврів з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки. Освітньо-професійна програма затверджена Вченою радою  Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (протокол №17/18 від 27 квітня 2018 р. і введена в дію наказом ректора ХНАДУ №65 від 10 травня 2018 р. з 1 вересня 2018 р.

Сторінка 1. Мета вивчення дистанційного курсу.

  

Сторінка 2. Передумови для вивчення дистанційного курсу..
Сторінка 3. Очікувані результати навчання з курсу.
Сторінка 4. Критерії оцінювання результатів навчання.
Сторінка 6. Засоби діагностики результатів навчання.
Сторінка 7. Форми поточного та підсумкового контролю.
Сторінка 8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення.
URL (веб-посилання) Відомості про викладача

Викладач: к. т. н. Коваль Андрій Олександрович

Тема 1. Основи теорії динамічних вимірювань. Сторінка Лекція 1. Статичні характеристики засобів вимірювальної техніки.

Питання лекції:

1. Статичні характеристики вимірювальних пристроїв.

2. Статична характеристика датчика.

3. Визначення статичної характеристики датчика температури методом занурення.

Файл Лекція 1
Сторінка ПР 1. Визначення функції перетворення резистивного датчика температури.

  Методика визначення функції перетворення резистивного датчика температури.

Сторінка ЛР 1. Дослідження функції перетворення резистивного датчика температури.
Сторінка Лекція 2. Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки.

Питання лекції:

1.Вступ. Природа похибок динамічних вимірювань.

2.Нормовані динамічні характеристики. Повні динамічні характеристики.

3.Часткові динамічні характеристики.

Файл Лекція 2
Сторінка ПР 2. Визначення перехідної характеристики та постійної часу резистивного датчика температури.

1. Методика визначення перехідної характеристики  резистивного датчика температури.

2. Методика визначення  постійної часу резистивного датчика температури.

Сторінка ПР 3. Визначення імпульсної та амплітудно-частотної характеристики резистивного датчика температури.

1. Методика визначення імпульсної  характеристики резистивного датчика температури.

2. Визначення  амплітудно-частотної характеристики резистивного датчика температури.

Тема 2. Методи визначення динамічних характеристик засобів виміірювальної техніки Сторінка Лекція 3. Методи визначення динамічних характеристик датчиків температури в лабораторних умовах.

Питання лекції:

Сторінка ЛР 2. Дослідження динамічних характеристик резистивного датчика температури.
Сторінка ЛР 3. Дослідження динамічних характаристик термопари.
Сторінка Лекція 4. Методи визначення динамічних характеристик датчиків тиску.

Питання лекції:

1. Визначення ДХ методом лінійного сигналу.

2. Аналітичний метод.

3. Метод розв язання оберненої задачі вимірювань.

Файл Лекція 4
Сторінка ПР 4. Аналіз перехідної та імпульсної характеристик датчика тиску.
Файл Лекція 3
Тема 3. Бездемонтажні методи визначення динамічних характеристик засобів вимірювальної техніки. Сторінка Лекція 5. Визначення постійної часу датчиків температури без їх демонтажу.

Питання лекції:

Сторінка ЛР 4. Дослідження динамічних характаристик датчиків температури бездемонтажним методом.
Сторінка Лекція 6. Визначення постійної часу датчиків тиску без їх демонтажу.

 Питання лекції:

Сторінка ЛР 5. Дослідження постійної часу датчика тиску бездемонтажним методом.
Тема 4. Вплив вимірювальних ліній на динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки. Сторінка Лекція 7. Вплив вимірювальних ліній на час реакції датчиків тиску

Питання лекції:

Сторінка ПР 5. Аналіз перехідної характеристики вимірювальної лінії
Сторінка Лекція 8. Виявлення несправностей вимірювальних ліній в режимі on-line методом шумів.

  Питання лекції:

Сторінка ЛР 6. Дослідження постійної часу та амплітудно-частотної характеристики вимірювальної лінії.
Тема 5. Вплив ефекту старіння на динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки. Сторінка Лекція 9. Старіння датчиків температури.

 Питання лекції:

Сторінка ЛР 7. Дослідження ДХ датчиків температури з різним строком служби.
Сторінка ПР 6. Аналіз впливу "старіння" датчиків температури на їх ДХ.
Сторінка Лекція 10. Старіння датчиків тиску.

  Питання лекції:

Сторінка ЛР 8. Дослідження ДХ датчиків тиску з різним строком служби.
Сторінка ПР 7. Аналіз впливу "старіння" датчиків тиску на їх ДХ.
Тема 6. Методи перевірки часу реакції датчиків Сторінка Лекція 11. Традиційні методи визначення часу реакції датчиків

Питання лекції:

Сторінка Лекція 12. Метод реакції на ступінчату дію петльового струму.

Питання лекції:

Сторінка ЛР 9. Дослідження ДХ датчиків температури методом реакції на ступінчату дію петльового струму.
Сторінка ПР 8. Аналіз застосовності методу реакції на ступінчату дію петльового струму для визначення часу реакції датчиків температури.
Сторінка Лекція 13 Метод аналізу шумів.

Питання лекції:

Сторінка ЛР 10. Дослідження ДХ датчиків тиску методом аналізу шумів.
Сторінка ПР 9. Аналіз застосовності методу аналізу шумів для визначення часу реакції датчиків тиску.
Тема 7. Визначення динамічних характеристик методом внутрішнього контролю. Сторінка Лекція 14. Опорна модель вимірювального каналу тиску.

Питання лекції:

Сторінка Лекція 15 Визначення динамічних характеристик методом внутрішнього контролю.

Питання лекції:

Сторінка ПЗ10. Визначення динамічних характеристик методом внутрішнього контролю.
Сторінка Лекція 16. Методика корекції ДХ ЗВТ з використанням методу внутрішнього контролю.

Питання лекції:

Сторінка ЛР 11. Дослідження ДХ датчиків тиску методом внутрішнього контролю.
Тема 8. Визначення постійної часу вимірювального каналу тиску на основі розв'язання оберненої задачі вимірювань. Сторінка Лекція 17. Методика визначення постійної часу вимірювального каналу тиску на основі розв'язання оберненої задачі вимірювань.

Питання лекції:

Сторінка ПР 11. Визначення постійної часу вимірювального каналу тиску на основі розв'язання оберненої задачі вимірювань
Тема 9. Визначення динамічних характеристик віртуальними ЗВТ. Сторінка Лекція 18. Методика визначення ДХ віртуальними ЗВТ

Питання лекції:

Сторінка ПР 12. Розробка віртуального вимірювального каналу тиску
Сторінка Лекція 19. Похибки визначення ДХ віртуальними ЗВТ.

Питання лекції:

Сторінка ЛР 12. Дослідження похибок визначення ДХ в віртуальному каналі тиску
Сторінка Лекція 21. Обгрунтування вимог до точності методів визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску.

Питання лекції:

Тема 10. Нормування методів визначення динамічних характеристик ЗВТ Сторінка Лекція 20. Нормування і визначення динамічних характеристик вимірювального каналу тиску.

Питання лекції:

Сторінка ПР 13. Аналіз точності блоку вимірювання параметрів вихідного сигналу вимірювального каналу тиску.
Сторінка Лекція 21. Обгрунтування вимог до точності методів визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску.

Питання лекції:

Сторінка ПР 14. Обгрунтування вимог до точності методів визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску
Сторінка Лекція 22. Обгрунтування вимог до точності методів визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів температури

Питання лекції:

Сторінка ПР 15. Обгрунтування вимог до точності методів визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів температури.
Розділ 11. Державна система on-line моніторингу динамічних характеристик вимірювальних інформаційних ситем на технічно складних об'єктах. Сторінка Лекція 23. Державна система on-line моніторингу динамічних характеристик вимірювальних інформаційних ситем на технічно складних об'єктах.

 Питання лекції:

Сторінка Лекція 24. Методика визначення метрики виміряних сигналів в Державній системі on-line моніторингу динамічних характеристик.

  Питання лекції:

Сторінка ПЗ 16. Формування відносної метрики сигналів в часово-частотному полі аналізу.