Тема Назва Опис
Файл Робоча програма навчальної дисципліни "Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки"
Файл Компетентності

Компетенції дистанційного курсу "Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки" визначені освітньо-професійною програмою "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка " першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю №152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" галузі знань №15 "Автоматизація та приладобудування" для бакалаврів з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки. Освітньо-професійна програма затверджена Вченою радою  Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (протокол №17/18 від 27 квітня 2018 р. і введена в дію наказом ректора ХНАДУ №65 від 10 травня 2018 р. з 1 вересня 2018 р.

Сторінка 1. Мета вивчення дистанційного курсу.
Сторінка 2. Передумови для вивчення дистанційного курсу..
Сторінка 3. Очікувані результати навчання з курсу.
Сторінка 4. Критерії оцінювання результатів навчання.
Сторінка 6. Засоби діагностики результатів навчання.
Сторінка 7. Форми поточного та підсумкового контролю.
Сторінка 8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення.
Тема 1 Файл Лекція 1
Файл Лекція 2