Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» належить до циклу нормативних навчальних дисциплін економічної підготовки бакалаврів галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура» напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт».

Метою викладання навчальної дисципліни є вироблення розуміння студентами технічних спеціальностей основних економічних явищ, а також особливостей прояву економічних законів на підприємствах автомобільного транспорту.

Предметом навчальної дисципліни є економічні закономірності функціонування та розвитку підприємств автомобільного транспорту.

Згідно мети, основні завдання навчальної дисципліни полягають у формуванні знань, умінь та уявлень згідно її предмету.

У подальшому економічні знання майбутніх фахівців будуть сприяти успішній роботі підприємств автомобільного транспорту в системі ринкових відносин: допоможуть реалізувати резерви зростання продуктивності праці, знайти способи зниження собівартості перевезень і збільшення прибутку підприємств автомобільної галузі.