Навчальна дисципліна «Основи підприємництва» належить до циклу вибіркових навчальних дисциплін економічної підготовки бакалаврів галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура» напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології».

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у підготовці фахівців до виконання професійних обов’язків в галузі підприємництва.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення основних послідовних дій підприємця (з моменту зародження підприємницької ідеї до її втілення і реалізації основної мети такої діяльності) в процесі вибору ресурсів для виробництва, обміну, розподілу і споживання різних товарів і послуг.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є одержання студентами знань та умінь у сфері початкових дій у бізнесі, розумінні логіки та схем підприємницької діяльності у загальному вигляді, типології підприємства, дослідженні середовища підприємницької діяльності, соціальної та етичної відповідальності бізнесу, процесу створення підприємства, аналізу власних можливостей щодо кар’єри у бізнесі.

Знання та вміння, що надає викладений матеріал, корисні як початківцям, так і підприємцям-практикам, менеджерам, студентам всіх форм навчання, а також всім, кого цікавить сучасна підприємницька діяльність.