Навчальна дисципліна «Інженерна та комп’ютерна графіка» входить до програми підготовки бакалавра  в галузі знань 14 «Електрична інженерія»,  спеціальності 141  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Загальний обсяг навчальних годин складає – 135,  з них: 16 – лекційних занять, 16 – практичних занять, 32 – лабораторних занять та 71 – самостійної роботи студента. Дисципліна «Інженерна та комп’ютерна графіка» базується на знаннях, що отримані після вивчення дисциплін «Геометрія» та «Креслення»

За період вивчення дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» студент має навчитися уявляти форму і розташування геометричних фігур у просторі за їх проекційним зображенням; обирати раціональні способи розв’язання метричних та позиційних задач; будувати види, розрізи, перерізи деталей; використовувати технічну довідкову літературу; створювати за допомогою графічного пакету AutoCAD дво- та тривимірні моделі об’єктів, їхні технічні кресленики, кресленики  схем та текстову документацію до них.