Основною метою курсу є формування у студентів громадянської культури, підвищення рівня гуманітарної підготовки, здатності до самостійного аналізу і осмислення політичних явищ і процесів на основі оволодіння знаннями, що відбивають предметне поле політичної науки
Метою вивчення даного є: формування у студентів соціологічної культури, яка має дозволити майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватись в сучасних соціальних процесах; володіти необхідною кількістю інструментів (у вигляді концепцій, категорій) для аналізу соціальних явищ та процесів як в окремих організаціях, так і в суспільстві в цілому; політична соціалізація студентів, розуміння ними політичного життя, влади, місця людини в історичному процесі та в політичній організації суспільства.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності соціальної організації, соціальної життєдіяльності та соціального розвитку людини та суспільства;
система понять щодо політичного життя та політичних процесів; закономірностей відносин між соціальними суб’єктами стосовно політичної влади.

Курс призначений для самостійного вивчення дисципліни студентами денної форми навчання всіх спеціальностей.