Метою вивчення навчальної дисципліни є: підготовка  фахівців  у  галузі  «Електрична інженерія» та придбання фахівцями базових знань та практичних навичок щодо електроприводу і управління рухом виконавчих механізмів робочих машин, а також опис та пояснення явищ, що протікають в електричному приводі транспортних засобів та відповідних електромеханічних системах.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закони механічного руху та рівняння руху електроприводу, а також механічні та електромеханічні характеристики електричних двигунів та виконавчих механізмів, які використовуються в електроприводі, і способи та засоби впливу на них з метою управління рухом виконавчих механізмів робочих машин.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

-       формування у студентів сукупності знань, вмінь і уявлень з основних понять та законів щодо електроприводу;

-       придбання теоретичних та практичних навичок проведення експериментальних досліджень та роботи з електроприводом;

-       вивчення студентами основ електромеханіки, зокрема теорії електроприводу на рівні знань, необхідних для засвоєння системи  взаємозв'язаних профілюючих дисциплін;

-       засвоєння  студентами  основ  теорії електроприводу  та  електромеханіки на рівні вмінь, достатніх для практичної діяльності за фахом;

знайомство студентів з основами теорії електроприводу та електромеханіки на  рівні уявлень, які розширюють професійний кругозір фахівця.

Этот курс предназначен для студентов, изучающих дисциплину ЭЭиМПТ на протяжении одного семестра. Группы - 2АПМ, А21т

Программа изучения учебной дисциплины "Электротехника, электроника и микропроцессорная техника" составлена в соответствии с образовательно-квалификационной характеристикой учебного плана подготовки бакалавров.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1 Электрические цепи постоянного и переменного тока

Раздел 2 Основы электроники

Раздел 3 Основы микропроцессорной техники