Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні та комп’ютерні технології» є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом. Студенти придбають практичні навички роботи в універсальній інтегрованій системі комп’ютерної математики MATLAB як засобу математичного моделювання та його спеціального компонента візуального моделювання – Simulink, навчаться використовувати інтегровану математичну систему Mathcad як засіб автоматизації наукової роботи та придбають практичні навички роботи в системі управління базами даних Microsoft Access – популярним програмним продуктом, який призначений для автоматизації виробництва, налагоджування обліку і статистики практично в будь-якій галузі науки, техніки і бізнесу.

Автори та тьютори курсу:
доц. Костікова Марина Володимирівна,
ст. викл. Скрипіна Ірина Валентинівна

Навчальна дисципліна "Геоінформаційні системи" розроблена доцентом кафедри Інформатики та прикладної математики Симбірським Г.Д. відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки    277  "Транспортні  технології"  факультету транспортних систем ХНАДУ (потік 2Т, денна форма навчання) у 2019 р

Навчальна дисципліна "Геоінформаційні системи" розроблена завідувачем кафедри Інформатики та прикладної математики Левтеровим А.І. та доцентом кафедри Симбірським Г.Д. відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки    277  "Транспортні  технології"  факультету транспортних систем ХНАДУ (потік 2Т, денна форма навчання) у 2019 р