КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

«ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО:

 1. Поняття господарського права.
 2.  Принципи господарського права.
 3.  Господарські правовідносини та їх класифікація.
 4.  Система господарського права.
 5.  Джерела господарського права.
 6. Передумови здійснення підприємницької діяльності.
 7.  Поняття підприємницької діяльності та її ознаки.
 8.  Принципи підприємницької діяльності.
 9.  Види підприємницької діяльності.
 10.  Суб’єкти підприємницької діяльності. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.
 11. Поняття організаційно-правової форми.
 12.  Підприємницька діяльність без утворення юридичної особи.
 13.  Підприємницька діяльність юридичних осіб.
 14.  Правовий статус підприємства.
 15.  Правовий статус об’єднань підприємств.
 16.  Правовий статус господарських товариств.
 17.  Правовий статус некомерційних господарюючих суб’єктів.
 18. Поняття, види та етапи легалізації.
 19. Загальний порядок державної реєстрації юридичних осіб – суб’єктів підприємництва.
 20.  Загальний порядок державної реєстрації фізичних осіб – суб’єктів підприємництва.
 21.  Реєстрація внесення змін та доповнень в установчі документи юридичної особи.
 22.  Загальні положення щодо реєстрації припинення суб’єктів підприємництва.
 23.  Спеціальний порядок реєстрації суб’єктів підприємництва.
 24.  Загальні положення щодо ліцензування господарської діяльності.
 25. Підстави припинення підприємництва.
 26.  Реорганізація суб’єктів підприємництва.
 27.  Ліквідація суб’єкта підприємництва – юридичної особи.
 28.  Банкрутство суб’єктів підприємництва.
 29.  Процедура банкрутства. Санація боржника. Ліквідаційна процедура.
 30.  Стягнення боргів з банкрута та порядок задоволення вимог.
 31. Поняття власності та права власності в Україні.
 32.  Підстави виникнення та припинення права власності.
 33.  Сутність права господарського відання та права оперативного управління.
 34.  Поняття майна у сфері господарювання та джерела формування майна суб’єктів господарювання.
 35. Загальні положення про господарські зобов’язання: поняття та види.
 36.  Господарські договори та їх зміст.
 37.  Порядок укладання, внесення змін та доповнень до господарських договорів.
 38. Поняття господарсько-правової відповідальності, її підстави та функції. Склад господарського правопорушення.
 39.  Поняття та види господарсько-правових санкцій.
 40.  Загальна характеристика відшкодування шкоди. Поняття та склад збитків.
 41.  Загальна характеристика штрафних санкцій, порядок їх стягнення.
 42.  Загальна характеристика оперативно-господарських санкцій.
 43.  Загальна характеристика адміністративно-господарських санкцій.
 44. Система господарських судів в Україні.
 45.  Досудове врегулювання господарських спорів.
 46.  Підвідомчість та підсудність справ господарському суду.
 47.  Судове вирішення господарських спорів.
 48.  Виконання рішень господарського суду.

 

ТРУДОВЕ ПРАВО:

 1. Трудове право, як самостійна галузь права.
 2. Суспільні відносини, що складають предмет трудового права.
 3. Особливості методу трудового права.
 4. Трудові правовідношення і їх властивості.
 5. Підстави виникнення, змінення і припинення  трудових правовідносин.
 6. Функції трудового права.
 7. Взаємодія трудового права з іншими суміжними галузями права.
 8. Система і структура трудового права.
 9. Поняття і значення принципів трудового права.
 10. Основні принципи трудового права.
 11. Поняття джерел трудового права та їх класифікація.
 12. Конституція – основне джерело трудового права.
 13. Міжнародно-правові акти – джерела трудового права.
 14. Кодекс законів про працю та інші закони, що регулюють відносини в царині праці.
 15. Підзаконні акти – джерела трудового права.
 16. Поняття та види суб’єктів трудового права.
 17. Працівники – суб’єкти трудового права.
 18. Роботодавець – суб’єкт трудового права.
 19. Трудові колективи.
 20. Професійні спілки.
 21. Державні органи – суб’єкти трудового права
 22. Органи, які здійснюють працевлаштування.
 23. Правовий статус громадян, які шукають роботу, і безробітних.
 24. Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних.
 25. Матеріальне забезпечення на випадок безробіття.
 26. Відповідальність за невиконання законодавства про працевлаштування.
 27. Поняття та сутність колективного договору і угоди.
 28. Сфера укладення колективних договорів.
 29. Сторони колективного договору, угоди.
 30. Зміст колективного договору, угоди.
 31. Недійсність умов колективного договору.
 32. Поняття і особливості трудового договору.
 33. Зміст трудового договору.
 34. Види трудового договору.
 35. Порядок укладення трудового договору.
 36. Зміна умов трудового договору.
 37. Припинення трудового договору.
 38. Порядок оформлення звільнення. Розрахунок із звільненим працівником.
 39. Поняття і види робочого часу.
 40. Режим роботи. Ненормований робочий день.
 41. Надурочні роботи. Робота понад встановлену тривалість.
 42. Поняття «робочий час».
 43. Види робочого часу, встановлені законодавством.
 44. У чому полягає відмінність між скороченим та неповним робочим часом?
 45. Режими робочого часу.
 46. Особливості ненормованого робочого часу.
 47. Поняття та види часу відпочинку.
 48. Відпустки: поняття, види та порядок надання.
 49. Соціальні відпустки та відпустки без збереження заробітної плати.
 50. Поняття оплати праці.
 51. Методи правового регулювання оплати праці.
 52. Мінімальна заробітна плати та індексація заробітної плати.
 53. Тарифна система оплати праці.
 54. Нормування праці.
 55. Система оплати праці.
 56. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці.
 57. Обчислення середньої заробітної плати.
 58. Порядок виплати заробітної плати.
 59. Гарантії і компенсаційні виплати.
 60. Відповідальність за порушення у сфері оплати праці.
 61. Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення.
 62. Внутрішній трудовий розпорядок
 63.  Заохочення.
 64. Дисциплінарна відповідальність.
 65. Загальна характеристика матеріальної відповідальності.
 66. Поняття та функції матеріальної відповідальності.
 67. Підстава та умови матеріальної відповідальності.
 68. Види матеріальної відповідальності працівників.
 69. Визначення розміру шкоди, заподіяної працівникам, та порядок її відшкодування.
 70. Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником.
 71. Підстави матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, поняття матеріальної відповідальності сторін трудового договору та їх види.
 72. Функції матеріальної відповідальності працівників.
 73. Чим відрізняється матеріальна відповідальність працівника від майнової цивільно-правової відповідальності ?
 74. Що є підставою та які умови матеріальної відповідальності працівника ?
 75. Види матеріальної відповідальності працівника.
 76. Обмежена матеріальна відповідальність працівника.
 77. Повна матеріальна відповідальність працівника.
 78. Поняття охорони праці та його зміст.
 79. Правове регулювання організації охорони праці на виробництві.
 80. Правовий статус служби охорони праці на підприємстві.
 81. Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охорони праці.
 82. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
 83. Поняття, види та причини трудових спорів.
 84. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
 85. Порядок вирішення колективних трудових спорів.
 86. Право на страйк та порядок його реалізації.
Остання зміна: п'ятниця 15 травень 2020 6:26