29.04.2020 (Е-11-19,ЕА-11-19 лекція)

29.04.2020 (Е-11-19,ЕА-11-19 лекція)

 

ТЕМА: Поняття трудового договору та контракту.

 1. Поняття і особливості трудового договору.
 2. Зміст трудового договору.
 3. Види трудового договору.
 4. Порядок укладення трудового договору.
 5. Зміна умов трудового договору.
 6. Припинення трудового договору.
 7. Порядок оформлення звільнення. Розрахунок із звільненим працівником.

 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

 

 1. Поняття «трудовий договір».
 2. Чим трудовий договір відрізняється від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних із працею?
 3. Сторони трудового договору, їх характеристика, та правовий статус.
 4. Зміст трудового договору.
 5. Необхідні умови трудового договору.
 6. Поняття «трудової функції», і як вона визначається?
 7. Факультативні (додаткові) умови трудового договору.
 8. Загальний порядок укладення трудового договору.
 9. Окремі види трудових договорів, їх особливості.
 10.  Види змін умов трудового договору.
 11.  Переведення на іншу роботу та які його види?
 12.  Підстави припинення трудового договору.
 13.  Відсторонення від роботи.
 14.  Порядок і умови розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
 15.  Припинення трудового договору за угодою сторін.
 16.  Підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
 17.  Випадки, коли трудовий договір розривається з ініціативи осіб, які не є стороною.
 18.  Порядок оформлення звільнення.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Прокопенко В.І. Предмет трудового права України: Посіб. – К., 1995.
 2. Колодій А.М. Принципи права України. – К., 1998.
 3. Заржицький о., Литвин О. Склад трудових процесуальних правовідносин // Право України. – 2007. - № 8.
 4. Данилюк о. Фактичні склади у трудовому праві України // Право України. – 2007. - № 7.
 5. Буряк В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. – к.: Т-во «Знання»; КОО, 2003. - 234 с.
 6. Лазар В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: Монографія. – Луганськ: Література, 2004. – 202 с.
 7. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. – К.: Т-во «Знання»; КОО, 2003. – 331 с.
 8. Бойко  М.Д. Трудове право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007.- 405 с.
 9. Трудове право України: Практикум. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 234 с.
 10. Трудове право: підручник . В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та ін..; за ред.. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2012.- 496 с.
 11. Попов С.В. Форми реалізації права на працю (Текст): монографія / С.В. Попов. – Х.: ФІНН, 2009. -336с.
 12. Хуторян Н.М. Теоритичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин/ Н.М. Хуторян. – к.: ІДПНАН України, 2002. – 264 с.
 13. Швець Н.М. Право на страйк та умови його реалізації: монографія \ Н.М. Швець. – Х.: Право, 2009. – 224с.
 14. Щербина В.І. Функції трудового права / В.І. Щербина. – Д.: Акад. митної служби України, 2007. – 425 с. 
Остання зміна: п'ятниця 24 квітень 2020 3:25