Питання до самоконтролю з теми 6

 1. Що таке «витрати підприємства» з економічної точки зору?
 2. Що таке «витрати підприємства» з бухгалтерської точки зору?
 3. Назвіть основні концепції управління витратами підприємства.
 4. За якими ознаками класифікуються витрати підприємства?
 5. Назвіть витрати підприємства за економічними елементами.
 6. Назвіть витрати підприємства за калькуляційними статтями.
 7. Назвіть витрати підприємства за способом віднесення на собівартість та за ступенем залежності витрат від обсягів виробництва.
 8. Розкрийте сутність поняття «собівартість продукції» як економічної категорії.
 9. Охарактеризуйте структуру виробничої собівартості продукції.
 10. У чому полягають відмінності між плановою та фактичною собівартістю виробництва? Чим зумовлені такі відмінності?
 11. Надайте характеристику основних методів визначення собівартості продукції.
 12. Розкрийте особливості процедури визначення собівартості за кожною її статтею.
 13. Які основні заходи щодо зниження собівартості продукції використовуються українськими підприємствами в сучасних умовах господарювання?
 14. Назвіть перелік витрат, що відносяться до загальновиробничих (накладних) витрат підприємства під час визначення собівартості за відповідною статтею.
 15. Назвіть перелік витрат, що відносяться до позавиробничих витрат підприємства під час визначення собівартості за відповідною статтею.
Last modified: Saturday, 25 May 2019, 8:22 PM