Література та інформаційні ресурси

1. Базова література

1.1. Дорожнє виробництво. Організація, планування і управління: [навч. посібник] / І.В. Кіяшко, М.С. Стороженко, В.М. Зінченко, Є.Д. Прусенко. – Харків: Видавництво ХГАДУ, 2003. – 120 с.

1. 2. Ліпський Г.Є. Основи організації, планування та управління дорожним виробництвом / Г.Є. Ліпський, М.М. Лихоступ. – К.: ГРАНМНА, 2010. – 400 с.

1. 3. Шинкаренко В.Г. Планування діяльності підприємств дорожнього господарства: [навч. посібник] / В.Г. Шинкаренко, М.М. Бурмака. – Х.: ХНАДУ, 2004. – 152с.

1. 4. Колесников О.В. Економіко-фінансова діяльність будівельних підприємств: [навч. посіб.] / О. В. Колесников. – К.: Ліра-К, 2013. – 240 с.

 

 

 

 

2. Допоміжна література

2.1. Дмитрієв І.А. Управління витратами підприємств дорожнього господарства: монографія / І.А. Дмитрієв, А.О. Лисенко, Т.В. Деділова. – Х. : ХНАДУ, 2015. – 144 с.

2.2. Черчик Л.М. Економіка будівництва: [навч. посібник] / Л.М. Черчик, А.М. Іванченко. – Рівне : Видавничий відділ НУВГП, 2010. – 210 с.

2.3. Шинкаренко В.Г. Управление материальными ресурсами в организациях дорожного хозяйства: монограф. / В.Г. Шинкаренко, Н.Н. Бурмака. – Х. : ХНАДУ, 2005. – 148 с.

2.4. Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна – Київ: Ліра-К, 2015. – 498 с.

 

3. Інформаційні ресурси

3.1. Бурмака М.М. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка будівництва» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://files.khadi.kharkov.ua/

3.2. Нестеренко В.Ю., Токар І.І.  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни: «Економіка будівництва» для студентів напряму підготовки  6.060101 – «Будівництво» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://files.khadi.kharkov.ua/

3.3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу ::http://www.ukrstat.gov.ua/

3.4. Державне агенство автомобільних доріг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukravtodor.gov.ua/

Last modified: Saturday, 25 May 2019, 8:08 PM