Питання до самоконтролю з теми 9

 1. Дайте визначення поняття «валовий дохід».
 2. Дайте визначення поняття «чистий дохід».
 3. Які показники характеризують основний результат діяльності підприємства?
 4. Надайте характеристику прибутку як абсолютного показника доходності підприємства.
 5. Надайте характеристику рентабельності як відносного показника доходності підприємства.
 6. Розкрийте особливості процедури визначення загальної суми доходу підприємства.
 7. Розкрийте сутність економічної категорії «прибуток підприємства».
 8. Розкрийте зміст основних функцій прибутку в ринковій економіці.
 9. За рахунок яких заходів можливе підвищення прибутковості підприємства?
 10. Охарактеризуйте вплив основних факторів на прибуток підприємства.
 11. Наведіть класифікацію прибутку підприємства.
 12. Яким чином прибуток підприємства відображується у його фінансовій звітності?
 13. Які показники рентабельності використовуються сучасними підприємствами для визначення ефективності їхньої діяльності?
 14. Яким чином визначається загальний рівень рентабельності підприємства?
Last modified: Wednesday, 22 May 2019, 4:43 PM