Питання до самоконтролю з теми 4

 1. Дайте визначення поняттю «трудові ресурси».
 2. За якими ознаками класифікується персонал підприємства?
 3. Надайте характеристику персоналу підприємства залежно від функцій, що ним виконуються.
 4. Охарактеризуйте структуру виробничого персоналу підприємства?
 5. Назвіть основні кількісні показники, що характеризують персонал підприємства.
 6. Назвіть основні якісні показники, що характеризують персонал підприємства.
 7. Які показники характеризують плинність кадрів?
 8. Яким чином визначається кваліфікація працівника?
 9. Розкрийте сутність та економічний зміст поняття «продуктивність праці».
 10. Назвіть головні показники вимірювання продуктивності праці на підприємстві.
 11. Які методи використовуються для визначення виробітку на підприємстві?
 12. Охарактеризуйте трудомісткість продукції за окремими її видами.
 13. Охарактеризуйте вплив та наслідки зміни рівня продуктивності праці для господарсько-фінансової діяльності підприємства.
 14. Яким чином опосередковується нормування праці на підприємстві?
 15. Назвіть основні методи визначення чисельності виробничого персоналу підприємства.
Last modified: Wednesday, 22 May 2019, 4:34 PM