Питання до самоконтролю теми 1

Питання до самоконтролю теми 1:

  1. Дайте визначення термінам «нужда» та «потреба». У чому полягає їх відмінність, наведіть приклади нужд та потреб людини?
  2. Поясніть, що таке «маркетинг» і яке він має значення для сучасного підприємництва?
  3. Назвіть основні концепції маркетингу. Поясніть сутність кожної з них.
  4. Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку маркетингу.
  5. Дайте визначення термінам «обмін», «угода», «ринок». Як пов’язані ці категорії між собою?
  6. Охарактеризуйте суб’єктів маркетингової діяльності.
  7. Охарактеризуйте маркетингове середовище підприємства.
  8. Назвіть основні елементи мікросередовища маркетингу. Дайте їм характеристику.
  9. Назвіть складові макросередовища маркетингу.
  10. У чому полягає соціальне та виробничо-економічне значення маркетингу?
Last modified: Sunday, 29 March 2020, 3:06 PM