Навчальна дисципліна "Геоінформаційні системи" розроблена доцентом кафедри Інформатики та прикладної математики Симбірським Г.Д. відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки    277  "Транспортні  технології"  факультету транспортних систем ХНАДУ (потік 2Т, денна форма навчання) у 2019 р