Сучасний стан Української самостійної держави закономірно викликає особливий інтерес до вивчення та врахування історичного державницького досвіду нашого народу. Адже боротьба за волю та незалежність нашої держави завжди була визначальною для українців-патріотів. На цьому шляху маємо як великі здобутки, так і прикрі поразки. Їх аналіз та висновки не втратили актуального значення й у наші дні. Саме у минулому знаходимо ключ до розуміння тих складних, суперечливих процесів, що відбуваються у сучасному українському суспільстві. Оскільки, історію справедливо називають «вчителькою життя».

Мета викладання дисципліни: на основі принципів науковості, історизму, об’єктивності, гуманізму та поваги до загальнолюдських цінностей сприяти засвоєнню студентами знань з історії та культури України, навчити аналізувати історичні процеси, що відбувались на нашій землі; прагнути об’єктивно, незаангажовано сприймати діяльність видатних історичних, державних та культурних діячів українського народу.

Завдання вивчення дисципліни: сприяти формуванню систематичної самостійної роботи студентів з різноманітною інформацією; формувати в них почуття патріотизму, національної гідності, об’єктивності в оцінці подій і фактів історії та культури України; сприяти вмінню логічно висловлювати свої думки.

Курс «Історія та культура України» вчить молоду людину, спираючись на загальнолюдські цінності, творчо опрацьовувати та критично переосмислювати багатство світового історичного досвіду та засвоювати його уроки, формувати на цій основі власні переконання, громадянську позицію, здобувати навички та вміння, соціально-гуманітарні компетенції необхідні для практичної діяльності.