Питання до самоконтролю з теми 3

 1. Дайте визначення поняття «оборотні фонди підприємства».
 2. Охарактеризуйте структуру оборотних фондів підприємства.
 3. Визначте відмінності між оборотними фондами та оборотними коштами підприємства.
 4. Назвіть основні класифікаційні ознаки, за якими поділяються оборотні кошти підприємства.
 5. Наведіть перелік оборотних коштів підприємства відповідно до їх класифікації за місцем та роллю в процесі виробництва.
 6. Наведіть перелік оборотних коштів підприємства відповідно до їх класифікації за джерелом формування.
 7. Охарактеризуйте, що представляє собою оборот оборотних коштів на підприємстві?
 8. Наведіть основні показники оборотності оборотних коштів підприємства?
 9. Що показує тривалість одного обороту оборотних коштів?
 10. Надайте характеристику матеріалоємності як одного з показників ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства.
 11. За рахунок яких заходів можливе підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства?
 12. Які з методів нормування оборотних коштів підприємства є найбільш поширеними у сучасній практиці господарювання?
 13. Наведіть перелік та дайте характеристику основних видів виробничих запасів на підприємстві.
 14. Які норми запасу оборотних коштів підприємства встановлюються за методом прямого розрахунку?
 15. Яким чином визначається норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві?
Last modified: Saturday, 25 May 2019, 8:17 PM