Питання до самоконтролю з теми 2

 1. Розкрийте сутність основних фондів підприємства?
 2. Розкрийте економічний зміст категорій «засоби праці» й «предмети праці».
 3. У чому полягають відмінності між основними та оборотними фондами підприємства?
 4. Наведіть перелік основних фондів підприємства відповідно до їх класифікації за участю у виробничому процесі.
 5. Наведіть перелік основних фондів підприємства відповідно до їх класифікації за ступеню участі у виробничому процесі.
 6. Наведіть перелік основних фондів підприємства відповідно до їх класифікації за цільовим призначенням.
 7. Розкрийте особливості обліку основних фондів на підприємстві.
 8. Які вартісні показники використовуються для оцінки основних фондів на підприємстві?
 9. За допомогою яких показників визначається ступінь зносу основних фондів підприємства?
 10. Розкрийте сутність амортизації основних фондів підприємства з точки зору економічного та облікового аспектів.
 11. Які методи нарахування амортизації основних фондів застосовуються в практиці діяльності українських підприємств?
 12. Надайте економічну характеристику основних показників оцінки ефективності використання основних фондів підприємства.
 13. Охарактеризуйте взаємозв’язки між показниками фондовіддачі, продуктивності праці та фондоозброєності підприємства.
 14. Які головні показники руху основних фондів використовуються на підприємстві?
 15. Надайте характеристику основних принципів розрахунку виробничої потужності підприємства.
Last modified: Wednesday, 22 May 2019, 4:30 PM