Питання до самоконтролю до теми 15


1. Проаналізуйте сучасні визначення глобалізацц та розкрийте її сутність.

2. Чим глобальна економіка відрізняеться від світової?

3. Чому глобалізація є новим етапом інтеграційних процесів у світовій

економіці?

4. Охарактеризуйте форми прояву глобалізації.

5. Як розраховуеться індекс глобалізації? Розкрийте економічний зміст цього показника.

6.Охарактеризуйте piвнi глобалізації економіки.

7. Розкрийте суперечності глобалізації. Чи існуе механізм їх виршення?

8. У чому виявляеться обмеженість неоліберальної моделі глобалізації?

9. Які ознаки характерниі для синергетичної глобалізації («глобалізації з людським обличчям»)?

10. Назвіть визначальні риси глобальных проблем.

11. У чому полягають суть глобальної екологічної кризи?

12. Охарактеризуйте необхідні умови забезпечення екорозвитку.

13. Які основні передумови вирішення глобальних проблем?

14. Охарактеризуйте форми міжнародного сшвробітництва у вирішенні глобальних проблем.

15. Яку роль відіграють ООН та iншi міжнародні сустльно-політичні організації у вирішенні глобальних проблем?

16. У чому необхідтсть i суть переходу до сталого розвитку?

17. Розкрийте суттсть ноосферної парадигми цивілізацшногорозвитку.

Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:56 AM