Питання до самоконтролю до теми 9


1. Дайте загальну характеристику підприємництва та розкрийте спільне та відмінне в поняттях «підприємництво» і «бізнес».

2. Які причини зумовили еволюцію теорій підприємництва? Розкрийте головні аспекти цих еволюційних змін.

3. Дайте порівняльну характеристику класичної та інноваційної моделей підприємництва.

4. Чим (якими факторами) визначаються організаційні форми підприємництва?

5. Які типи об'єднань підприємств Ви знаєте? Чим визначається доцільність використання кожного з них?

6. Як виявляють ступінь залежності підприємств, що входять в корпоративний капітал?

7. Що таке концентрація виробництва? За якими показниками визначають її рівень?

8. Який критерій лежить в основі поділу підприємств на малі, середні та великі? Для чого потрібна така класифікація?

9. Що визначає доцільність вибору типу підприємницької діяльності?

10. Назвіть переваги і недоліки малого підприємництва.

11. Які переваги і недоліки (обмеження) притаманні великому підприємництву?

12. Яке місце в системі підприємництва займають середні підприємства? Чому?

13. Що таке венчурне підприємництво, які функції воно виконує, на яких принципах функціонує?

14. Що особливого ви бачите в лізинговій формі підприємництва?

15. Що таке франчайзинг? На яких принципах він створюється? Назвіть його переваги та обмеження.

Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:48 AM