Контрольні питання до теми 8

1. Зхарактеризуйте поняття токсичності хімічних речовин?

2. Який зміст мають основні критерії шкідливості атмосферних забруднювань - критерії встановлення ГДК?

3. Дайте визначення ГДК.

4. Які показники використовують для регламентації забруднення атмосферного повітря?

5. Надайте класифікацію видів ГДК атмосферного повітря, у яких співвідношеннях вони знаходяться?

6. Який показник використовується, якщо ГДК за-бруднюючої речовини не встановлено?

7. Які типи водокористування встановлені у “Пра-вилах охраны поверхностных вод от загрязнения”?

8. Як оцініти можливість використання природної води для господарсько-питних цілей?

9. За якою ознакою вибирають ГДК для нормування якости води (поняття лімітуючого показника шкід-ливості)?

10. За якими головними напрямками здійснюється нормування забруднювань у грунті?

11. Які види допустимих концентрацій встановлено для шару грунту, де зосереджено коріння рослин?

12. Дайте визначення допустимої залишкової кількості речовини.

13. Що є граничною кількістю відходів на території підприємства?

14. Що є ефектом сумації шкідливих речовин? За якою формулою ураховують ефект сінергизму забруднюючих речовин?

Last modified: Wednesday, 25 April 2018, 1:40 PM