Про автора курсу

Вядрова Надія Григорівна

Вядрова Надія Григорівна

Старший викладач

Викладає дисципліни: Банківські операції  I, Банківські операції,  Ризик-менеджмент у банку,  Інноваційні технології: Тренінговий бізнес-курс, Інноваційні банківські технології, Технології банківського обслуговування.

У 1999 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Облік та аудит». З лютого 2016 року працює у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Університет банківської справи”.

За результатами досліджень опубліковано 10 наукових праць, серед яких: 1 монографія, 6 наукових статей у фахових виданнях, 1 наукова стаття у зарубіжному виданні.

Список наукових праць

Монографії, підручники, навчальні посібники::

1. Теоретико-методичні аспекти використання інструментів BSC та ERP для розробки фінансової стратегії банку  / Н.Г. Вядрова // Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору: монографія   / за ред. Чепелюк Г. М., Пантєлєєвою Н. М., м. Черкаси,  2016. – С. 414, с.225-244(0,40 друк. арк.)

 Статті в наукових фахових виданнях:

1. Вовк В.Я. Аналіз фінансового потенціалу вітчизняних банків в умовах фінансово-економічної кризи / В. Я. Вовк, Н. Г. Вядрова // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 3(15). – С. 149–152   (0,51 друк. арк.).                  

2. Нагай І.В. Фінансова стійкість банківського сектора під впливом структури власних фінансів та макроекономічних чинників  / І. В. Нагай, Н.Г. Вядрова //  Науковий журнал “Бізнес Інформ”- №3, 2015 – С. 217-225 (0,71 друк. арк.)

3. Жежерун Ю.В. Теоретичні аспекти забезпечення фінансової стійкості банку  / Ю. В. Жежерун, Н. Г. Вядрова // Збірник наукових праць “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” ДВНЗ “УАБС НБУ”, м. Суми – 2015, Вип. 41. – С. 90-101,  (0,60 друк. арк.) 

4. Вядрова Н.Г. Фінансова стратегія банку: сутність та зміст поняття / Вядрова Н.Г. // Донецьк_2015р.

5.  Вядрова Н.Г. Сучасні моделі фінансового супермаркету в Україні / Н.Г. Вядрова, А.М. Подорожна, Л.А. Якуценя // «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»: збірник наукових праць. – ХННІ ДВНЗ «УБС» (Харків). – 2016. – Випуск №2 (21). – C. 55-67. Web of Science

 

Статті в інших виданнях:

1. The bank  strategy in the assets and liabilities management /  //Vyadrova N.G. Economics, management, low: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol.2. -Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015.- P. 38-41 (0,37 друк. арк.)

 

Публікації в інших виданнях:

1.      Вядрова Н.Г.  Нові погляди щодо зміни у фінансової стратегії розвитку банків / Н. Г. Вядрова // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: зб. матеріалів  III Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості» 14-16 травня 2015р., м. Львів – С. 78  (0,09 друк. арк.)

2.      Вядрова Н.Г. Использование инструментов BSC и ERP при формировании финансовой стратегии банка  / Н. Г. Вядрова // Приниманские научные чтения (Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека): материалы VI международной и научно-практической конференции г. Гродно в двух частях / А.А. Богустов — Минск:”БИП-Институт правоведения” Ч.2 –  2016.-78, с.32-34 (0,15 друк. арк.)

3.      Вядрова Н.Г. Перспективи розвитку фінансових посередників / Н. Г. Вядрова // Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро,  23-24 березня 2017р.  – с.38-40  (0,15 друк. арк.)

Last modified: Monday, 12 March 2018, 8:51 PM