Більш детально про курс

«Технічна естетика та ергономіка»

Курс «Технічна естетика та ергономіка» призначений для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 015 “Професійна освіта”

 Тривалість курсу – 20 тижнів

4 семестр – 12 тижнів

5 семестр – 8 тижнів

 Вивчення курсу розраховано на 210 годин (7 кредитів)

 4 семестр

Лекцій - 12 годин

Практичних занять  - 12 годин

Лабораторних занять -12 годин

Самостійна індивідуальна

робота – 54 години

Підсумковий контроль – залік

 5 семестр

Лекцій – 8  годин

Практичних занять  -  8  годин

Лабораторних занять – 8  годин

Самостійна індивідуальна

робота – 66 годин

Підготовка до екзамену – 30  годин

Підсумковий контроль –  екзамен

 Мета:

опанування основами технічної естетики та ергономіки як майбутніх гарантів організації безпечної праці учнів у навчально-виробничих майстернях, створення належних умов для фізичного, розумового, естетичного, емоційного, творчого розвитку особистості учнів та збереження їх здоров’я, а також оволодіння засобами художнього проектування предметного середовища.

 Завдання:

  • ознайомитися з основами технічної естетики та художнього конструювання промислових виробів;
  • опанувати окремі засоби художнього конструювання (кольорознавства, ритмічної та метричної побудови, контрасту, біоніки, тектоніки, стилізації);
  • дослідити основні  теоретичні та практичні результатами педагогічної ергономіки;
  • оволодіти методами ергономічного аналізу об’єктів, процесів та середовища;
  • навчитися використовувати засоби художнього конструювання  та результати  ергономічних досліджень у професійній діяльності.

 В результаті вивчення курсу Ви зможете:

-  проектувати вироби з дотриманням засобів композиції та ергономіки;

-  проводити ергономічні дослідження антропометричних та фізіологічних можливостей учнів,

-  здійснювати ергономічний аналіз експлуатаційних систем, технологічного процесу по виготовленню певного виробу та організації навчального середовища,

-  організовувати навчальний процес у майстернях з урахуванням вимог ергономіки та забезпечувати належні санітарно-гігієнічні умови праці учнів.

Last modified: Thursday, 8 March 2018, 10:13 PM