1.3 Система та методи планування кредитної діяльності

Для українських банківських установ можна виділити декілька на­прямків кредитного планування в залежності від організаційно-право­вих засад функціонування та форм власності, де об'єктивно існує потреба в застосуванні планування.

1.  Планування кредитної діяльності необхідне при організації ново­го банку. Діяльність новостворених банківських установ неможлива без наукового обґрунтування плану дій, яким є бізнес-план, а оскільки кредитні операції є найбільш дохідними для банку, то при плануванні приділяється важлива увага саме кредитній діяльності. Бізнес-план розробляється кожним банком в період заснування. Цей документ дає чітку відповідь на велику кількість запитань і можливість досягти прибуткової кредитної діяльності банку у майбутньому та сформувати необхідну технологічну і технічну базу для її досягнення. Для нових банківських установ розробляється маркетинговий план, оцінюються реальні конкуренти, визначається стратегія розвитку, обґрунтовують ся оптимальний обсяги ресурсів та напрямки кредитних вкладень, штати працівників, фінансові результати тощо.

У бізнес плануванні гнучко поєднуються ринкові, фінансові, тех­нічні, внутрішні та зовнішні аспекти діяльності банку.

2.  Планування необхідне для діючих банківських установ, які розви­вають свою кредитну діяльність та/або здійснюють реструктуриза­цію кредитних процесів.

В умовах зростаючої конкуренції більшість банківських установ вимушені постійно дбати про вдосконалення традиційних кредитних продуктів і послуг, а також про освоєння випуску нових конкуренто­спроможних кредитних продуктів та послуг, що приводить до значних структурних зрушень бізнес-процесів. Істотні зміни в інформаційних потоках, технологіях, організації кредитної банківської діяльності, умо­вах надання позичок впливають на основні параметри успішного фун­кціонування банку. Необхідність їх визначення ще до початку прове­дення серйозних змін у кредитних бізнес процесах викликає потребу планування діяльності банків відповідно до умов, що склалися, або можуть скластися в майбутньому. Отримані в процесі планування очі­кувані параметри діяльності служать основою при прийнятті відповід­них управлінських рішень.

3. Планування кредитної діяльності необхідне в умовах посилення конкурентної боротьби як між вітчизняними банками так і між вітчизня­ними та іноземними банками. Слід зазначити, що цілі, які ставлять перед собою банки, поширюючи свою діяльність на інші країни, визначають не тільки стратегію їхньої діяльності, але й способи їх впливу на національну банківську систему. Якщо на сталих ринках іноземні банки, як прави­ло, лише доповнюють діяльність національних банківських установ, то на ринках, що розвиваються (яким на сьогодні є український), іноземні банки з розвинених країн відіграють провідну роль й істотно впливають на трансформацію національної банківської системи, що останнім ча­сом є досить актуальним для вітчизняної банківської системи ).

Стратегічний план відображає основну мету розвитку банку і но­сить концептуальний характер. Він включає місію, загальні цілі, засоби їх досягнення і розрахований на тривалий період їх реалізації (5-10 років). Стратегія базується на реальних можливостях банку, його реакції на об'єктивні внутрішні та зовнішні обставини діяльності. Важ­ливо розуміти, що стратегія - це не функція часу, а, в першу чергу, функція напрямку. Хоч стратегічне планування, як правило, розрахо­ване на тривалий період, воно не просто зосереджується на певному періоді часу, а включає в себе сукупність ідей розвитку банку.

Основна мета стратегічного планування полягає у моделюванні май­бутньої успішної кредитної діяльності банку, яка може мати наступа­льний або оборонний характер.

Тактичне планування - процес реалізації стратегії розвитку кредит­ної діяльності банку на певний період часу (рік-два). Тактичні плани передбачають конкретні способи використання кредитних ресурсів, необхідних для досягнення довготермінових цілей банку. Зміст тактич­них кредитних планів деталізується по кварталах і місяцях.

Основна відмінність між стратегічним і тактичним плануванням по­лягає в тому, що стратегічне планування пов'язане з обґрунтуванням майбутнього напрямку кредитної діяльності банку, визначенням того, чого він прагне досягти, а тактичне планування зосереджене на тому, як саме досягнути цього стану. Тобто основна відмінність - це відмін­ність між цілями і засобами. Тактичні плани є менш суб'єктивними, тому що при їх складанні використовують достовірну інформацію. Банківські аналітики застосовують сучасні комп'ютерні технології та методи розробки кредитних планів. Виконання тактичних планів пов'я­зане з меншим ризиком, оскільки ці рішення пов'язані з внутрішніми проблемами діяльності банку.

Тактичне планування є логічним продовженням стратегічного, пе­редбачає календарну послідовність реалізації методів кредитного ме­неджменту, досягнення стратегічних цілей, конкретизує зміст стратегі­чних дій.

Будь-яке планування у банку, а особливо тактичне, є важливою частиною вільної ринкової системи, її основним саморегулятором.

Поточне планування банківської діяльності передбачає складан­ня планів банку за всіма напрямками кредитної діяльності та на всіх рівнях його управління.

Основне завдання поточного планування полягає в збалансованості планових завдань за всіма напрямками кредитної діяльності. Прийнят­тя рішень на рівні поточного соціально-економічного планування є менш суб'єктивним, оскільки ґрунтується на реальній конкретній інформації, менше залежить від ринкової невизначеності. Виконання поточних рі­шень пов'язане, як правило, з вирішенням внутрішніх проблем. По­точні плани легше оцінюються, бо виражаються конкретними числови­ми результатами, які різносторонньо характеризують кредитну діяль­ність підприємства.

Різновидом поточного є оперативне планування, яке забезпечує календарну ув'язку бізнес-процесів кредитної діяльності банку між його структурними підрозділами. Термін "оперативне" підтверджує, що планування окремих кредитних операцій в єдиних грошових пото­ках здійснюється в короткі терміни (день, тиждень, місяць) і охоплює окремі напрямки кредитної діяльності банку, наприклад, планування кредитних бізнес-процесів, маркетингу, складання бюджетів тощо.

Диспозитивне планування, на нашу думку, сприяє виконанню опе­ративних планів та охоплює більш короткі терміни (день, година).

Бізнес-плани характеризуються усебічним обґрунтуванням доціль­ності впровадження нових кредитних продуктів та послуг, пропозицій, орієнтуються на необхідність подальшого ефективного розвитку кре­дитної діяльності банку. Складання бізнес-планів відбувається згідно зі спеціальними методиками.

Програми, зведені результати бізнес-планів використовуються при формуванні поточних і стратегічних планів кредитної діяльності банку.

За ознакою горизонту планування (періоду часу) стратегічне плану­вання може бути довго-, середньо-, короткостроковим та оперативним. Довгострокове планування охоплює період 10-15 років.

   

  

Вибір тривалості планового періоду зумовлюється істотними зміна­ми в банківських інформаційних технологіях, змінами в складі ресур­сів, потреб клієнтів у банківських продуктах та послугах.

Середньострокове планування здійснюється на найближчі 3-5 років і конкретизує довготермінові плани або більш детально передбачає різні напрямки діяльності банку (фінансова стійкість, напрямки вико­ристання ресурсів, цінова політика).

 

 

 

Портфель робочих пасивів (частка портфель)

Портфель доходних активів (відділення портфелю)

Допозити юридичних осіб у валюті

Кредит юридичним особам у валюті

Депозити юридичних осіб в гривні

Кредити юридичним особам в гривні

 

 

Міжбанківські позики в гривні

Банківські метали

На основі середньострокових планів розробляють короткостро­кові плани розвитку банку на період від 1 до 3 років, їхня особливість полягає в можливості коригування показників відповідно до змін еко­номічного середовища.

Оперативні плани зорієнтовані на короткий період часу, до 1 року, і містять конкретні поточні завдання для підрозділів банку та його філій. Вони забезпечують реалізацію короткотермінових планів з до­помогою чітко визначених кредитних продуктів і ресурсів.

І Портфель робочих пасивів (фінансові інструменти)

портфель доходних активів і фінансові інструменти І

депозити юридичних осіб у валюті до 30 діб

Кредит юридичним особам у валюті до 30 діб

Депозити юридичних осіб у валюті

30-90

Кредити юридичним особам у валюті 31-90 діб

Депозити юридичних осіб у валюті більше 90 діб

Кредити юридичним особам у валюті більше 90 діб

Депозити юридичних осіб в гривні до 30 діб

Кредити юридичним особам в гривні до 30 діб

Депозити юридичних осіб в і гривні 31-90 діб

Кредити юридичним особам в гривні 31-90 діб

Депозити юридичних осіб в грн. більше 90 діб

Кредити юридичним особам в гривні більше 90 діб

 

 

1______   Міжбанківські позики

Дорогоцінні метали

Для того щоб, система планування кредитних процесів функціону­вала ефективно, рекомендується дотримуватися наступних умов:

•  система планування кредитної діяльності    повинна бути побудо­вана на наявній в банку системі центрів відповідальності, повно­важень, контролю, інакше реалізація навіть найкращих планів буде неефективною;

•    процес коригування кредитних планів повинен встигати за зміна­ми в організаційно-штатних і фінансових структурах і системах управління банком;

•    потрібно оптимізувати плани з урахуванням інтересів власників, а також з урахуванням економічних та інвестиційних критеріїв;

•    результати кредитної діяльності банку повинні бути формалізо­вані так, щоб для вирішення задач планування можна було за­стосовувати математичні методи, включаючи моделювання;

•    процес кредитного планування повинен бути неперервним: одно­часно з використанням і аналізом результатів виконання плану одного періоду, приймаються кредитні плани на наступний період;

•    в плануванні потрібно використовувати багатоваріантні підходи: необхідно розраховувати "оптимальну", "песимістичну", та "оп­тимістичну" версії кредитного плану.

При формуванні кредитних планів слід до процесів планування залучати як можна більше спеціалістів банку. Зумовлено це тим, що функція    планування         тісно    пов’язана     з     іншими     функціями менеджменту, особливо і мотивацією праці персоналу банку, тому від винагороди за працю багато в чому залежать і результати реалізації.

Таким чином, складання плану кредитної діяльності в банку є скла­дним багаторівневим процесом, основаним на взаємодії кредитного підрозділу банку з відділом планування і керівництвом банку.

Для розвитку та впровадження процесів планування кредитної дія­льності в банку необхідно:

•    впровадження вартісного підходу до процесів кредитного плану­вання у банку, так як він дозволяє: врахувати всі необхідні кошти для збільшення кредитних ресурсів, які сприяють розвитку бан­ку; значно підвищити якість і ефективність прийнятих рішень, за рахунок формування керівником підрозділу і ключовим спеціалі­стом дійсно оптимального обсягу, структури і формату інфор­мації, необхідної для складання кредитного плану; на відміну від бухгалтерського прибутку, дозволяє врахувати не тільки витра­ти, але й ризики банківської діяльності;

•    розроблення окремих планів по впровадженню і просуванню окре­мих кредитних банківських продуктів, з наступною консолідаці­єю їх в фінансові плани розробки і розвитку портфеля банківсь­ких продуктів. План розвитку портфеля кредитних банківських продуктів, в свою чергу, призначений для інтеграції вартісних моделей окремих продуктів у фінансовий план розвитку банку;

• розроблення методичного забезпечення складання фінансових прогнозів, стратегічних та поточних(оперативних) кредитних пла­нів та здійснення аналізу його показників та результатів його виконання, введення критерію якості планів.


 

Last modified: Friday, 18 August 2017, 12:00 AM