1.1 Кредитний менеджмент банку: необхідність, сутність та основні складові елементи


 


Кредитний менеджмент банку - це самостійний вид професійної кредитної діяльності, спрямованої на досягнення в ході виконання умов кредитної угоди між банком і позичальником, які діють в ринкових умовах, певних намічених цілей шляхом раціонального використання кредитних ресурсів із застосуванням принципів, функцій та методів економічного механізму менеджменту. 

Термін «кредитний менеджмент" за своєю сутністю є синонімом у управління кредитною діяльністю", проте не в повній мірі. Термін "управління кредитною діяльністю" набагато ширший, оскільки використовується стосовно різних видів людської діяльності при організації процесів формування кредитних ресурсів і їх використання керування бюджетом, міжнародними інвестиціями, банківською системою, кредитними, інвестиційними та депозитними підрозділами банку). Під терміном "кредитний менеджмент" слід розуміти управління питною діяльністю на рівні банку або іншого фінансового посередника, що діють у ринкових умовах. Кредитний менеджмент як самостійний вид фахової діяльності передбачає, що кредитний менеджер може не мати капітал у банку, в якому працює. Він може володіти акціями банку, а може і не мати їх, працюючи за наймом на посаді менеджера. 


Праця кредитного менеджера - це продуктивна праця, що виникає в умовах комбінування високотехнологічного кредитного процесу з високим рівнем спеціалізації працівників і забезпечує зв'язок та єдність усього процесу кредитної діяльності на рівні банку в цілому, філії або відділення. Дедалі більші підвищення вимог до управління зумовлені збільшенням обсягів кредитних операцій, складністю банківських кредитних технологій, необхідністю професійного володіння управлінськими навичками. У сучасних умовах усі рішення з кредитних, організаційних та економічних питань готуються й приймаються професіоналами у сфері організації управління, котрі здійснюють також нагляд і контроль за виконанням прийнятих рішень. Під кредитною діяльністю у визначені кредитного менеджменту розуміється здійснення кредитних операцій банку з метою одержання прибутку. Кредитна діяльність потребує такого стилю роботи, в основу якого покладено постійний пошук нових можливостей, розробки та впровадження нових кредитних продуктів, уміння залучати й використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси з найрізноманітніших джерел, домагаючись підвищення ефективності й одержання максимально можливого результату з мінімальними витратами. Розглядаючи сутність поняття "кредитний менеджмент", важливо з'ясувати деякі положення, що входять до його складу: цілі, завдання, функції та методи. Визначення цілей діяльності банку на найближчу і подальшу перспективи - це основна складова менеджменту .

Цілі кредитного менеджменту можна класифікувати за наступними ознаками: • за часом упередження - стратегічні, тактичні, оперативні; • за змістом - економічні, технологічні, організаційні, соціальні; • за структурою - маркетингові, фінансові, кадрові, інноваційні, адміністративні. При побудові ієрархії цілей, їх ранжирування за пріоритетністю описуються лише незалежні один від одного бажані результати. Способи х отримання на даному етапі управління не розкриваються. У процесі управління визначаються повноваження й обов'язки всіх керівників банку. У рамках встановлених обов'язків розробляються цілі кредитного менеджменту і плани, спрямовані на їх досягнення, проводиться контроль і оцінка результатів, отриманих кожним керівником.

 До завдань кредитного менеджменту відносяться: • максимізація ефективності використання сильних сторін кредитної діяльності банку; • розпізнання загроз і мінімізація втрат від неякісних кредитних операцій банку, їх згладжування, закріплення; • управління процесом зниження ризиків; • коригування цілей і задач банку залежно від змін ринкового середовища; • пошук нових можливостей банку, нових рішень старих проблем, розпізнання загроз і прийняття мір по їх запобіганню. Складовими елементами процесу банківського менеджменту(в тому числі кредитного) являються наступні функції: • банківське планування (в тому числі планування кредитних операцій); • організація діяльності банку (в тому числі організація здійснення кредитних операцій); • банківський контроль (в тому числі контроль за кредитними операціями); • мотивація банківського персоналу (в тому числі мотивація кредитного персоналу); • координація і регулювання діяльності банку (в тому числі координація взаємодії кредитних операцій з усіма операціями банку) 

Управління кредитними операціями як складова частина процесу кредитного менеджменту Кредитний менеджмент, що розглядається як процес, включає такі елементі, як планування кредитних операцій, організаційне здійснення кредитних операцій, контроль ш кредитними операціями, мотивація кредитного персоналу, а також координація взаємодії всіх функцій. Функція планування. Завданням кредитного менеджменту є встановлення цілей, заради досягнення яких формується, функціонує і розвивається банк як цілісна система та його підсистема кредитування. Цільова функція 

починається з формування загальної мети кредитних підрозділів банку, що виражає причину їх існування.

Кредитний план - це складна соціально-економічна модель майбут­нього результату виконання банком кредитної діяльності. Зміст кре­дитного планування залежить від рівня організації банку. Розрізняють стратегічне, тактичне, оперативне і фінансове планування. Разом вони утворюють систему функціонування банку та його кредитної діяль­ності. Складовою частиною даної функції є прогнози розвитку креди­тних операцій банку.

Методи планування: бюджетні, моделювання, з використанням теорії гри, проектів сценаріїв, аналіз окупності.

Функція організації забезпечує упорядкування всіх сторін діяльності банку (правової, економічної, технологічної, соціально-психоло­гічної). У процесі реалізації цієї функції забезпечується створення і збереження кредитних взаємовідносин, видів кредитних продуктів та

послуг цілей, прав, ролей і інших факторів за допомогою розробки і використання відповідних положень, інструкцій, організаційних схем, схем документообігу, організації внутрішніх і зовнішніх зв'язків з по­їльниками.

Функція мотивації заснована на теоріях очікування, справедливості моделі мотивації. Мета мотивації кредитної діяльності - активізувати кредитних менеджерів банку, підштовхувати їх до ефективної праці для виконання поставлених цілей. У процесі її реалізації необхідно визначити набір принципів, що впливають на поведінку кредитних ме­неджерів.

Функція контролю представляє собою неперервний процес спосте­реження, перевірки, обліку, аналізу і регулювання різних видів креди­тної діяльності банку з метою забезпечення зворотного зв'язку, по­кликана своєчасно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього се­редовища та коригувати (регулювати) управління кредитними операці­ями банку для досягнення поставлених задач.

Мета контролю - розподіл досягнутих результатів на обгрунтовано і випадково отримані.

Види контролю - попередній, поточний, підсумковий (заключний). Контроль покликаний забезпечити діагностику поточного стану креди­тних справ відносно обраних стандартів і критеріїв, орієнтувати керів­ництво в ситуації, що склалася, стимулювати роботу кредитних мене­джерів банку, адаптувати поточні плани до змін зовнішнього і внутріш­нього середовища сфери діяльності. Найважливіші характеристики контролю: своєчасність, гнучкість, економічність.

Функція координації і регулювання забезпечує неперервність, без­перебійність процесу управління кредитною діяльністю, домовленість роботи всіх підрозділів банку шляхом встановлення ефективних кому­нікаційних зв'язків між ними.

Ефективна організація управління досягається за допомогою методів менеджменту, тобто сукупності різних підходів, способів, прийомів, процедур і правил у прав управління банківською установою.

До специфічних методів кредитного менеджменту відносять:

•    методи управління функціональними підсистемами кредитної дія­льності;

•    методи виконання функцій кредитного менеджменту;

•    методи прийняття управлінських рішень при здійсненні кредитних операцій.

 

 

Неякісний кредитний менеджмент часто відіграє роль головного еле­мента банківських криз та призводе до збитків банку, неефективного розміщення ресурсів, підвищеного кредитного ризику, підвищенню процентних ставок. Для визначення такого менеджменту використову­ється термін "місменеджмент", що означає неякісний менеджмент, сутність якого характеризується як ненавмисними помилками, так і на­вмисними протизаконними діями кредитних менеджерів банку, відсутністю належного контролю. Розрізняють наступні види кредитного місменеджменту:

    технічний місменеджмент;

•    косметичний місменеджмент;

•    авантюрний місменеджмент;

•    шахрайство.

Технічний місменеджмент найбільш характерний для тих випадків, коли:

•    банк "молодий", новостворений і володіє, з одного боку, агресив­ною політикою, а з іншого - відносно недосвідченим керівництвом;

•    банк змінює власників і керівництво, що призводить до зміни його політики;

•    банк, яким раніше керували успішно, з низки причин виявляється нездатним передбачити зміни або зорієнтуватися в ситуації, що погіршилась, і сформувати (вжити) оздоровчих заходів.

Для технічного місменеджменту не характерні достатньо чітко ви­значені цільові установки, йому можуть бути притаманні різні незадо­вільні заходи й управлінські рішення. Але найбільш значні із них - це непомірне зростання, погана кредитна політика, недоліки внутрішньо­го контролю та погане планування.

Косметичний місменеджмент має місце, коли цілі менеджменту бан­ку операціям з тим, щоб зберегти до себе довіру, виграти час і, зберігаючи контроль над ситуацією, знайти рішення.

втрата капіталу і падіння дивідендів косметичний місменеджмент уже не в змозі приховувати. Вони можуть, а в цьому і полягає цільове спрямування цього типу місменеджменту, дозволити банку хоча б на короткий строк сконцентрувати ресурси, виграти час і, за умови спри­ятливих обставин, виправити положення. Кризове управління включає купівлю депозитів у клієнтів за домовленою ціною, що відрізняється від ринкових ставок, стягнення з позичальників підвищених відсотків за позичкам, що виходять за умови угоди бо взагалі в угодах непередбачені, відстрочки або повернення коштів вкладникам, різке роз­ширення спекулятивних операцій, не лише з валютою та цінними папе­рами, але й з землею, з нерухомістю.

Шахрайство представляє собою одну із найбільш небезпечних для навколишнього середовища стадій місменеджменту. Найбільш часто з шахрайством зустрічаються на заключних стадіях кризи банку, коли за допомогою ряду прийомів (через кредитування фіктивних фірм, підставних осіб, "перекидання" коштів в "сімейні" фірми всередині ко­рпорації тощо) кошти стягуються із проблемного банку і замість задо­волення претензій КЛІЄНТІВ і вкладників йдуть на цілі збагачення банкі­рів шахраїв (метод "пустої шкаралупи").

Управління кредитною діяльністю - це динамічна багатокритеріальна

задача в умовах невизначеності та ризику утримати фінансову стійкість банку. Тому встановлення певної сукупності критеріїв та напрямків кре­дитної діяльності повинно сприяти вибору рішення й оптимізації кредит­ного механізму. Розробка дієвої концепції та обґрунтованості кредитної політики банку дозволить підвищити якість та ефективність кредитної роботи банків і забезпечить їм відповідні конкурентні переваги.

 


Last modified: Wednesday, 16 August 2017, 7:09 PM