Богдан-Зиновій Хмельницький:

Причиною, яка спонукала козаків піднятися війною на ляхів, було не те, що ляхи несправедливо відбирали в них села й доми, не те, що позбавляли їх земної батьківщини, не те, що обтяжували їх роботами, подібно до немилостивих фараонів (усе це ще могли б стерпіти козаки), а те, що ляхи, змушуючи козаків відступати від благочестивих догматів та приєднуватися до невірного вчення, злим юродством руйнували села й доми нетлінних душ

З часу Люблінської унії (1569) в Україні утверджується тяжкий соціальний, національний, релігійний гніт. Польща, реалізуючи свою імперсько-експансійну політику, поставила її народ у безправне становище.

Аналізуючи причини національно-визвольної війни, можна сказати, що українські землі в середині XVII ст. стали центром формування і загострення численних протиріч, які привели до соціального вибуху.

- У політичній сфері – українські землі проголошувались такими, що раніше належали Польщі і тепер "законно" повертались до її складу.

- У національно-релігійній сфері – проводився курс на усунення українців від участі в міському самоуправлінні, відбувалась дискримінація у сфері мови та освіти, проводилась політика на ліквідацію православної віри.

- У соціально-економічній сфері (одна з головних причин вибуху повстання 1648 р.) – протиріччя між двома типами господарства" фільварково-панщинним, яке ґрунтувалось на праці закріпаченого селянина, та фермерським – новим по суті, яке зародилось при становленні козацького стану на півдні України.

- У військово-козацькій сфері – скасування польським сеймом (1638 р.) так званою "Ординацією Війська Запорозького реєстрового" значної частини козацьких привілеїв, що викликало серед козаків гостре невдоволення. (Скасовувалась виборність старшини; ліквідувався козацький суд; на чолі війська замість гетьмана було поставлено польського комісара; посади полковників обіймала шляхта; козацький реєстр скорочувався до 6 тис. осіб тощо). 

Характер війни визначався метою, в якій в нерозривній єдності переплелися: національні, соціальні, релігійні аспекти, що в кінцевому підсумку й окреслили її національно-визвольний характер. Масова участь у війні представників більшості верств українського народу дає підставу визначити її як всенародну. Рушійною силою стало селянство, а лідером - козацтво, союзниками - українські ремісники, міщани, дрібна шляхта, нижче православне духовенство. Велика роль і участь у війні Б.Хмельницького (на семінарському занятті рекомендується заслухати реферат Б. Хмельницький - організатор національно-визвольної війни проти Польщі"). Метою війни було повалення польсько-шляхетського феодального гніту, встановлення політичної, територіальної автономії в Запорозькій Січі, а на наступному її етапі визрівала ідея створення незалежної національної держави.

Бажано відмітити, що до 1648 р. козацтво, яке стало авангардом національно-визвольної боротьби, спромоглося виробити в узагальненій формі лише ідею обмеженої автономії. В козацьких поглядах все ще переважали соціальні й релігійні інтереси над національно-політичними.

Надалі Б.Хмельницький, переосмислюючи військові події 1648 р., по-новому підходить до визначення мети боротьби. У 1648 р. він вперше в історії української суспільно-політичної думки формулює національну державну ідею: створення незалежної держави. Як вказував М.Грушевський, з початку 1649 р. програма незалежності України від Польщі не покидала голову гетьмана. Під час українсько-польських переговорів у Переяславі (лютий 1649 р.) Б.Хмельницький кілька разів наполягав на своєму намірі звільнити "з лядської неволі ... народ всієї Русі", відірвати "від ляхів всю Русь і Україну". Причому до складу держави мали ввійти всі етнічно українські землі "по Львів і Галич".

Б. Хмельницький почав усвідомлювати спадкоємне право Української держави на територіальну спадщину Київської Русі, що знаходилася в складі Речі Посполитої: "І вступили б мені і Війську Запорозькому всю Білу Русь по тих кордонах, як володіли благочестиві великі князі, а ми у підданстві і у неволі бути у них не хочемо".

Last modified: Friday, 20 March 2009, 3:20 PM