П. Сагайдачний — видатний гетьман України, що боровся за націона льне відродження української державності й культури. Прославився вій ськовими походами на турецькі фортеці Ізмаїл, Кафу, Синоп, Царград. В умовах заборони православної церкви боровся за її відродження (у 1620- 1621 рр. приймав єрусалимського патріарха Феофана, який поновив ке рівництво православної церкви в Україні: увів у сан київського митропо лита і 5 українських та білоруських єпископів, що викликало невдово лення Речі Посполитої). Разом із Запорізьким військом Сагайдачний всту пив у Київське братство, що означало підпорядкування Запоріжжя ідеї служіння інтересам України. (Братства — організації православного укра їнського населення, що боролися проти наступу католицтва та уніатст ва). Прагнучи домогтися більшої самостійності Запоріжжя, загравав то з Москвою (що дарувала йому й війську гроші та тканини), то з Річчю По сполитою (що збільшила кількість реєстрового козацтва з 1 до 3 тис). Об'єктивно виражав інтереси заможних верств козацтва, що підтверджу ється його протиріччями з «народним» гетьманом Бородавкою (який сто яв на чолі нереєстрового козацтва та закликав до народного повстання й поширення козацьких прав на все населення України). Під час Хотин ської війни 1621 р. в умовах, коли Річ Посполита залишилася беззахисною перед турецькою агресією (після розгрому турками польської армії в Молдавії), Сагайдачний і Бородавка об'єднують свої загони (всього 40 тис. козаків) і в місячній битві під Хотином разом із 16-тисячною поль ською армією зупиняють турецьку агресію. За мирним договором Туреч чина зобов'язалася припинити набіги на Україну, Річ Посполита обіцяла заборонити козакам нападати на Туреччину. (Поразка Туреччини викли кала повстання в Стамбулі, в ході якого був скинутий і вбитий турецький султан Осман II — керівник походу на Україну). Під час битви Сагайдач ний показав себе вмілим полководцем. Наполіг на арешті Бородавки й відправив його в кайданах до Варшави. Сам Сагайдачний під Хотином був смертельно поранений і помер від ран.

Висновок: особистість Сагайдачного була суперечливою, але, незважаю чи на деякі помилки, він боровся за відродження української державності та культури, підняв славу запорізького козацтва й захистив український народ від установлення турецького поневолення.
Last modified: Thursday, 28 May 2009, 12:25 PM